0

LİDERİMİZLE CUMHURİYETE YÜRÜYORUZ
Kavramları cümle içinde kullan:
1)DEMOKRASİ…………………………………………………………………….
2)EGEMENLİK…………………………………………………………………… 3)DEVLET……………………………………………………………………… 4)SÖZLEŞME…………………………………………………………………
KİTAPTAKİ SORULAR  VE CEVAPLARI                                                                                                
1-  Atalarımız milli mücadelede ne tür zorluklarla karşılaşmışlar? 
1-   Kurtuluş Savaşı, zor yıllar, ülke işgal altında, ulusal kurtuluş savaşı fedakarlıkla yürüyor, kurtarılmayı bekleyen vatan için mevcut son derece kısıtlı imkanlarla yaşam ve savaş içiçe sürdürülüyordu. Tüm zorluklara ve yetersizliklere rağmen Türk Milleti çeşitli cephelerde savaşıyordu.
İçte ve dışta çok zor mücadeleler inanç ve vatan sevgisiyle verildi, kısaca anlattığım güçlüklerin büyüklüğnü ve çokluğunu düşünürsek, ne kadar büyük iş başarıldığını daha iyi anlarız.                                                                          
2-   Yaşadığımız yerin milli mücadeledeki rolünü araştır.   
2-   Afyon bölgesi, Yunanlıların son durağı olduğundan, istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı. Ayrıca Afyon, Ege Bölgesi'ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyon Kongresi'ni gerçekleştirmekle Doğu'da yapılan kongrelerle Batı'da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış, iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk, redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi altına alınmıştır. Ayrıca Afyon, Afyon-Eskişehir, Afyon-Kütahya, Afyon-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh, cephane, erzak naklinde son derece önemli rol oynamış, ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. Ayrıca Afyon, İzmir- Afyon demiryolu hattıyla İstanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyon'da birleştiklerinden, bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyon çekmiştir. 
3-  Mustafa Kemal’in hangi özelliği onun başarılı bir asker olmasında etkili olmuştur?
3-    Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duyan Mustafa, asker olmak istiyordu. Mustafa Kemal’in bu yirmi beş yıllık süreçteki askeri eğitim ve öğrenim yaşantısının; O’nun başarılı bir asker, komutan, devlet adamı, inkılapçı ve düşünce adamı kısaca, dünya çapında “vizyon” sahibi başarılı bir Dönüştürücü Lider olmasına doğrudan etki yaptığı görülmektedir.
Mustafa Kemal’in başarılı bir asker olmasında onun aşağıdaki özellikleri etkili olmuştur;
  • İdealistliği
  • Çok Yönlülüğü
  • Vatanseverliği
  • Hakikati Arama Gücü
  • İleri Görüşlülüğü
  • Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi      

Metnin özeti:     ……………………………………..…………………………
………….. ……………………………………..…………………………………….. ………….. ….. ……………………………………..…………………………………….. ………….. …..                                                                                                                                     
                  5N 1K
Ne… Soru:  Atatürk Kurtuluş Savaşı’ndan önce nerelerde savaşıp başarılar kazandı?
Cevap Trablusgarp ve Çanakkale'de. Halep'te Yıldırım orduları komutanlığında.                                                                    
 Nasıl… Soru: Atatürk nasıl bir insan nasıl bir askerdi?
Cevap  Atatürk cesur, zeki, çalışkan, azimli bir insan ve iyi bir askerdi.                                                               
 Neden… Soru:  Türk milleti Kurtuluş Savaşı sürecinde Atatürk’e neden güvendi?
Cevap Çünkü Atatürk kendisini milletine feda edecek kadar vatanını ve milletini çok seven bir kahramandı.                                                        
Ne zaman: Atatürk Samsun’a ne zaman çıktı? Kurtuluş savaşı ne zaman başladı?
Cevap Atatürk Samsun'a 19 Mayıs 1919 da çıktı. Kurtuluş savaşı samsun'da başladı.                                                        
Nerede… Soru: Atatürk nerede doğdu?
Cevap Selanikte doğdu                                                                    
Kim… Soru: Mondros ateşkes antlaşmasına göre yurdumuzda kimler nereleri işgal etti? 
Cevap  İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’u işgal ettiler Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? İngilizler; 1 Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? Dünya Savaşı sonunda ele geçirdikleri Irak ve Suriye ile Musul Antep Urfa ve Maraş’ı işgal ettiler Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? Çanakkale İzmit Samsun ve Merzifon’a asker çıkardılar Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? Bir süre sonra AntepUrfa ve Maraş çevresini Fransızlara bıraktılar Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi?
Fransızlar Adana ve çevresini işgal ettiler Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? İtalyanlar Konya yakınlarından Aydın’a kadar olan güneybatı Anadolu çevresini işgal ettiler Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? Yunanlılar önce İzmir’e asker çıkardılar Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? İngilizlerin desteği ile Batı Anadolu’yu işgal etmeye başladılar Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi? Gürcüler Artvin ve Batum çevresini Ermeniler ise Kars ve Sarıkamış’ı işgal ettiler Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi?             

Bu konudan ne öğrendin:     ……………………………………..……………………… ………………………………………..…………………………………….. …                                             
Araştıralım Tartışalım  Mondros ateşkes antlaşmasını araştır. Atatürk ün gittiği okulları sırasıyla yaz
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
.
30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığı'nı yaptığı Osmanlı Heyeti ile İngiliz Amiral Calthorp'un Başkanı olduğu İtilaf Devletleri Heyeti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile silahlı çatışma sona ermiştir. 1. Dünya Savaşı'nı bitiren bu Antlaşma aslında çok ağır şartlar taşıyordu. Mondros Mütarekesi aslında Osmanlı Devleti'nin yıkılışını öngörmekte; İtilaf Devletleri'ne Osmanlı İmparatorluğu!nun herhangi bir bölgesine, güvenliklerini tehdit edecek bir durum nedeni ile işgal hakkını tanımakta idi.

Mustafa Kemal'in o zaman ifade ettikleri üzere; Osmanlı Hükümeti bu mütareke ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeğe muvafakat etmiştir. Yalnız muvafakat etmiş değil, düşmanların memleketi istilası için onlara muaveneti(yardımı) de vaad eylemiştir. Bu Mütareke olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istilaya maruz olacağı şüphesizdir.

Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden, Türk Topraklarının taksimine giriştiler. Ateşkes antlaşmasının 7. maddesi gereğince, bütün bir memleketin işgali için İtilaf Devletleri'ne imkan veriyordu.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın başlıca hükümleri şunlardır:

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

3- Karadeniz'deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.

4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim olunacaktır.

5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.

7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

10- Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

11- İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.

12- Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.

13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye'den temin edeceklerdir.(Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)

15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletleri'nin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletleri'nin kumandanlarına teslim olunacaktır.

17- Trablus ve Bingazi'deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

18- Trablus ve Bingazi'de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.

19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletleri'ne teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletleri'nin nezdinde kalacaktır.

23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okulları şöyle sıralayabiliriz :

1) Mahalle Mektebine başladı sonra
2) Şemsi Efendi Okulu‘na geçti ve ilkokulu burada bitirdi.
3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘nde ortaokula başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul 3. sınıfta okulunu değiştirdi ve,
4) Selanik Askeri Rüştiyesi‘ne geçti ve burada ilk askeri eğitimini alarak ortaokuldan mezun oldu.
5) Manastır Askeri İdadisi‘nde lise eğitimine başladı ve tamamladı. Buradan sonra,
6) Harp Okulu‘nu bitirdi. En son olarak da,
7) Harp Akademisi‘nden mezun olarak askerlik görevine başladı.Yorum Gönder

 
Top