0

A-Aşağıdaki Test Sorularının Doğru Cevabını Cevap Formuna Kodlayınız..( 10X3=30 PUAN.)

1-Hz Muhammed’in doğduğu toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Haksız kazanç ve zulüm yaygındı.
B) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.
C) Kadın ve kız çocuklarına çok değer verilirdi.
D) İnsanlar kabileler halinde yaşıyorlardı.
E) Farklı dini inanışlar vardı.

2-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap yarımadasında bulunan dinlerden değildir?
A-) Putperestlik       B-) Hinduizm          C-)  Yahudilik           D-) Haniflik             E-) Hristiyanlık

3-Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in aile bireyleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Babası Kendisi Doğmadan Öldüğü İçin Yetim Doğmuştur.                                   
B) Annesini Altı Yaşında Kaybettiği İçin Çocuk Yaşta Öksüz Kalmıştır.                          
C)  Dedesi, O Henüz Sekiz Yaşında İken Öldüğü İçin Kendisini Amcası Büyütmüştür.          
D)  Oğullarının Ve Kızlarının Düğünlerini Bizzat Kendisi Yapmıştır.                       
E) Eşi Hz. Hatice De Çocuklarından Altısı Da Kendisinden Önce Ölmüştür.

4-Aşağıdakilerden hangileri Mekke Dönemi olaylarından değildir?
I. Mescid-i Nebi’nin inşası
II. Hilfu’l-Fudul’un kuruluşu
III. Bedir Savaşı
IV. Taif yolculuğu
A)I-II          B) II-III         C) III-IV         
D) I-III        E) I-IV

5- Aşağıdaki Peygamberimizin hayatı ve Peygamberliği ile ilgili değerlendirmelerden hangisi yanlıştır ?
      A) Peygamberimiz Medine'ye Hicret Edince Hz.Eyyüb el- Ensâri'nin Evinde Misafir Kaldı.
      B) Peygamberimizin Katıldığı Savaşlara Gazve, Katılmadıklarına Seriyye Denir.
      C) Peygamberimize İlk Vahiy Hira Mağarasında Nazil Oldu.
      D) Peygamberimizin Peygamberliği 13 Yıl Mekke, 10 Yıl Da Medine'de Olmak Üzere İkiye Ayrılır.
       E) Peygamberimiz 25 Yaşında İlk Olarak Hz.Aişe İle Evlendi.
6- Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanların Medine’ye hicret etmesine gösterdiği tepkilerden birisi değildir
A)Muhacirlerin geride bıraktıkları mallara el koydular 
B) Kin ve nefretlerini devam ettirdiler.
C) Muhacirlerin kendilerine iade edilmesini istediler.
D)Mekke’den gitmelerine sevinerek eğlenceler tertip ettiler.
E)Ticaret yollarının Medinelilerin eline geçmesinden dolayı endişeye kapıldılar.

7- Münafıklar bu olayı fırsat bildiler. Hz. Ayşe tamamen örtülü olduğu ve Safvân ile aralarında konuşma bile geçmediği hâlde, Hz. Ayşe’nin iffetine dil uzatmaktan çekinmediler. Bu duruma Hz. Peygamber son derece üzüldü. Hz. Ayşe üzüntüsünden hastalandı. Daha sonra Hz. Ayşe’nin böyle bir günaha girmediği iffetli bir kadın olduğu ayetle bildirildi. Bunun üzerine bu dedikoduya karışanlara namuslu bir kadına iftira attıkları için had cezası uygulandı.Yukarıda hakkında kısmen bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Bi’r-i Maune            B-Batn-ı Nahle    
C-Hudeybiye               D-Raci              E-İfk

8- Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin titizlikle kaçındığı Üç şey verilmiştir?
A)Tartışma–Hoşgörü-Haya 
B)Haram –Günah-iffet
C)Boş Boğazlık-Ağız Kavgası-Kendilerini İlgilendirmeyen Konular
D)Tartışma-Hoşgörü-Kendilerini Ilgilendirmeyen Konular       
E)Kendilerini Ilgilendirmeyen Konular-Tartışma-Iffet

9- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v) in tavsiye ettiği süsleme biçimlerindendir?
A) Makyaj Yapmak    B) Saçı Renk Renk Boyamak
C) Oje Kullanmak       D) İyi Ve Güzel Giyinmek
E) Kaş Dizaynı Yaptırmak

10- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)'in hadislerinde geçen kötülüğe karşı nasıl davranacağımızın toplumumuzda içselleştirilmiş olduğunun göstergesidir?
A) İnsan Çiğ Süt Emmiştir.    
B) Çamura Taş Atma Üstüne Sıçrar.
C) Kötü Komşu İnsanı Mal Sahibi Yapar.
D) Kötü Söyleme Eşine, Ağı Aktar Aşına.
E) İyiliğe İyilik Her Kişinin Karı Kötülüğe İyilik Er Kişinin Karıdır.

B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) olarak cevap formuna kodlayınız. (10X3=30 PUAN)

11-Hz. Muhammed döneminde yaşamış, onu görmüş ve ona inanmış Müslümanlara sahabe denir.

12-Müslümanlar ilk olarak Medine’ye hicret etmişlerdir.

13-- Hz. Ömer  Kur’an’ın  eşsiz üslubunun
tesiriyle Müslüman olmuştur.

14-Kimin kötülüklerinden komşusu emin olmaz ise, o cennete giremez.

15- Hz. Peygamber (s.a.s.) ilk vahyi aldıktan sonra bir süreliğine vahiy kesintiye uğramış,bu olaya peygamberimiz çok üzülmüş bundan dolayı o yıla ''hüzün yılı'' denmiştir.

16- Hz. Ebu Bekir Peygamberimizin amcalarından birisidir.

17- Çirkin lâf edenle onu yayan, günah işlemekte eşittir.

18-Mekkeden Medineye hicret eden müslümanlara kucak açarak onlara yardım eden Medineli müslümanlara ''ensar'' denilmiştir.

19-Kötü söz yılanı deliğinden çıkarır.

20-Peygamberimizin Medinede bulunan kabrine ''tertemiz çiçekli cennet bahçesi'' anlamında ravza-i mutahhara denmiştir.

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. ( 10X3=30 PUAN.)

21-Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı en son seferi .............................. seferidir

22-Mekke’de haksızlıkları önlemek amacıyla ................................................. adı verilen sivil toplum cemiyeti kurulmuştur.
           
23-Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara ...................................... denir

24- İnanmadığı hâlde çıkar elde etmek veya çıkarlarını korumak amacıyla inkârını gizleyen ve başkalarına karşı inanmış gibi gözüken kimseye .......................................... denir.

25- “Güzel söz söylemek ……………………….dır”
  
26- Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de ..........................
götürür. Yalancılık da insanı kötülüğe,Kötülük de ................................. götürür.

27-İlk ezanı okuyan sahabe  ……………...............................’dir.

28--Hz. Muhammed’e(s.a.v) peygamber olmadan önce doğru sözlü ve güvenilir olduğu için .............................................................. denilmiştir.

29-Hz. Muhammed (s.a.) erkeklerin .......................... elbiseler giymesini ve .......................... takılar takmasını uygun görmemiştir.

30-Hz. Peygamber’in soyu kızı ............................’nın çocukları vasıtasıyla devam etmiştir.

D-Aşağıdaki Açık Uçlu Soruların Cevaplarını Boşluklara Kısaca Yazınız? ..( 2X5=10 PUAN)

31-Araplarca İslâmiyet’ten önce de kutsal kabul edilen,savaş yapılmayan ve haram olarak kabul edilen ayları yazınız?.(4 tane)32-Peygamberimize inanan ilk Müslümanların isimlerini yazınız.?(4 tane)Yorum Gönder

 
Top