0


Lise 2-10. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Online Testi
1. Araplar Haram aylarda birbirleri ile savaşmazlardı. Bu aylarda kabileler arasında sulh ve selamet hakim olurdu. 
Aşağıdaki aylardan hangisi, haram aylardan değildir? 
A) Ramazan                  B) Recep   
C) Muharrem   D) Zilka’de
  
2.Peygamberlikten  önce kurulan ve Hz. Peygamberin de katıldığı “Zalimlere karşı gelmek, mazlumlara yardım etmek ve her türlü zulmü önlemek’’ amacını taşıyan cemiyetin (derneğin) adı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hılfü’l Mazlum        B) Hılfü’l Misak       
C) Hılfü’l Faide     D)Hılfü’l Fudul 

3.Hz. Peygamberin en son dünyaya gelen ve Hz. Hatice’den olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İbrahim    B) Kasım    C) Abdullah    D) Fatıma

4.Hz. Peygamberin ve Müslümanların en büyük düşmanı olan Ebu Cehil’in, şehit etmiş olduğu İslamda ilk şehit kadın saha be aşağıdakilerden hangisi dir? 
A) Sümeyye    B) Şüheda    C) Süheyla   D) Hümeyra

5.Hz. peygamberin doğduğu, miladi ve hicri ay,aşağıda ki şıklardan hangisin de doğru olarak verilmiştir? 
A) Nisan-Rabiülevvel    B) Haziran-Rabiülevvel  
C) Nisan-Şevval                  D) Haziran-Rabiülahir 

6.Boykot anlaşmasının yırtılmasından iki ay sonra meydana gelen ve Hz. Peygamberin ziyadesiyle üzülmesine sebep olan olayların geçtiği yıla,“Hüzün Yılı’’ denilmesinin sebebi,aşağı dakilerden hangisidir? 
A) Vahyin bir süre kesintiye uğraması    
B) İlk şehidin verilmesi   
C) Hz. Hatice’nin ve Ebu Talib’in Vefatı
D) Hz. Peygamberin oğlu Kasım’ın vefatı 
  
7.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? 
A) Hz. Hatice    B) Hz. Ebubekir      C) Hz. Ali 
D) Hz. Ömer

8.Hz. Peygamberin sütannesi ve sütkardeşi sırasıyla aşağıdakilerden hangi sinde doğru verilmiştir? 
A) Amine Süveybe      B) Halime Şeyma       
C) Halime Zeynep              D) Alime Şeybe 

9.K.Kerim’de,”takva üzere yapıldığı” bildirilen ve hicret sırasında yapılan İslam Tarihinin ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Aksa        B) Mescid-i Kıblteyn      
C) Mescid-i Kuba       D) Mescid-i Nebî

10.Müşriklerin, Müslümanlara uyguladıkları eziyet ve işkence lerin şiddeti artınca, Hz. Peygamberin izni ile ilk hicret nere ye yapılmıştır? 
A) Habeşistan    B) Küba    C) Taif     D) Medine

11.Hz. Peygamberin Medine’ye hicretinden sonra ilk icraatı, aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 
A) Pazar yerini oluşturmak           
B) Mescid-i Nebî’yi inşa etmek
C) Ashab-ı Suffayı belirlemek      
D) Hane-i saadetlerini oluşturmak 
  
12.Mekke’den Medine’ye ilk Hicret eden ile en son hicret eden sahabeler, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ebu Seleme Hz. Abbas   
B) Hz.Abbas Hz. Cafer 
C) Hz. Ebu Seleme Hz. Halit b. Velid 
D) Hz. Sad b. Vakkas Hz. Zübeyr b. Avvam  

13.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru verilmiştir?
a- 572-632    b- 571- 632     c- 572- 630     d- 571- 630

14-Peygamberimizin iki kızıyla (ilkinin ölümü sonucu) evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe kimdir? 
a- Hz.Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Ali  d- Hz. Osman

15.Hz.Muhammed’in soyu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
A) Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolu 
B) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolu 
C) Huzaa kabilesinin Esedoğulları kolu     
D) Kureyş kabilesinin Teymoğulları kolu 

16.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed’in gençlik dönemine kadar bakımını üstlenenler kronolojik sırasıyla verilmiştir? 
A) Âmine - Halime- Berre-Abdulmuttalip - Âmine 
B) Âmine - Halime - Âmine - Abdulmuttalip - Ebu Talip 
C) Ebu Talib-Abdulmuttalip-Halime-Abdullah 
D) Abdullah - Âmine - Halime - Abdulmuttalip – Ebu Talip 
E) Abdullah-Halime-Abdulmuttalib-Ebu Talib   

17. Hz. Muhammed, amcası Ebu Talib’le birlikte Şam’a bir yolculuk yapmıştı. Bu yolculuk esnasında bir papaz, Hz. Muhammed’in İncil’de haber verilen son peygamber olduğunu Ebu Talibe haber vermişti. 
Bu Hıristiyan din adamının adı nedir? 
A) Busra   B) Varaka   C) Bahira   D) Necaşi 

18.Akabe biatından sonra Hz. Peygamber tarafından eğitimci olarak Medine’ye gönderilen ilk İslâm davetçisi kimdir? 
C) Huzeyfe b. Yaman     B) Mus’ab b. Umeyr     
C) Hz. Ali                D) Muaz b. Cebel

19.Müşriklerin hicret öncesi müslümanlar aleyhine kararlar almak üzere toplandıkları ve en son Hz. Peygamber’i (sav) öldürme kararı aldıkları yerin adı nedir?                                                                                    A) Dâru’n-Nedve  B) Akabe  C) Taif    D)Daru’l-Erkam 

20. Peygamberimizin mezarı nerede bulunmakta ve hangi isim le anılmak tadır?
A)Mekke-Ravza                   B)Kudüs-Aksa       
C)Medine-Cennet’ül-Bâkî   D)Medine-Ravza-i Mutahhara


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       Yorum Gönder

 
Top