0


Lise 2-10. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Online Testi
1.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed’in gençlik dönemine kadar bakımını üstlenenler kronolojik sırasıyla verilmiştir? 
A) Âmine - Halime- Berre-Abdulmuttalip - Âmine 
B) Âmine - Halime - Âmine - Abdulmuttalip - Ebu Talip 
C) Ebu Talib-Abdulmuttalip-Halime-Abdullah 
D) Abdullah - Âmine - Halime - Abdulmuttalip – Ebu Talip 

2. Hz. Muhammed, amcası Ebu Talib’le birlikte Şam’a bir yolculuk yapmıştı. Bu yolculuk esnasında bir papaz, Hz. Muhammed’in İncil’de haber verilen son peygamber olduğunu Ebu Talibe haber vermişti. 
Bu Hıristiyan din adamının adı nedir? 
A) Busra   B) Varaka   D) Bahira   D) Necaşi                         
3.Akabe biatından sonra Hz. Peygamber tarafından eğitimci olarak Medine’ye gönderilen ilk İslâm davetçisi kimdir? 
C) Huzeyfe b. Yaman     B) Mus’ab b. Umeyr     C) Hz. Ali   D) Muaz b. Cebel

4.Müşriklerin hicret öncesi müslümanlar aleyhine kararlar almak üzere toplandıkları ve en son Hz. Peygamber’i (sav) öldürme kararı aldıkları yerin adı nedir?                                                       
A) Daru’l-Erkam   B) Akabe  C) Taif    D) Dâru’n-Nedve 

5. Peygamberimizin mezarı nerede bulunmakta ve hangi isim le anılmak tadır?
A)Mekke-Ravza                     B)Kudüs-Aksa       
C)Medine-Cennet’ül-Bâkî    D))Medine-Ravza-i Mutahhara

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’de kendisine ait ev yapıla na kadar hangi sahabenin evinde misafir olarak kalmıştır?
A) Selman-ı Farisi              B) Sad b. Muaz          
C) Ebu Eyüb El Ensari               D) Hz. Ebubekir                 

7. Peygamber Efendimizin nesli çocuklarından hangisiyle devam etmiştir?
A) Oğlu Abdullah              B) Oğlu Kasım     
C) Kızı Hz. Fatıma             D) Kızı Rükiyye

8. Hendek savaşında, Medine’nin etrafına hendek kazılmasını tavsiye eden sahabe aşağıdaki-lerden hangisidir? 
A) Ebu Zer                  B) Seleme b. Ekva       
C)Hz.Ömer               D) Selman-ı Farisi    

9. Peygamberimizin vefatına kadar müezzinliğini yapan ve Medine’de ezanı ilk okuyan müezzin, aşağıdakilerden hangi sidir? 
A) Hz. Zeyd                       B) Hz. Omer 
C) Hz. Bilal-i Habeşi           D) Hz. Abdullah b. Zeyd  

10. Hicretten sonra Peygamberimizin Yaptığı savaşlar hangisinde doğru sırayla verilmiştir? 
A)Hendek-Uhud-Bedir      B) Uhud-Hendek-Bedir    
C) Bedir-Hendek -Uhud           D) Bedir-Uhud-Hendek  

11.Araplar Haram aylarda birbirleri ile savaşmazlardı. Bu aylarda kabileler arasında sulh ve selamet hakim olurdu. 
Aşağıdaki aylardan hangisi, haram aylardan değildir? 
A) Ramazan  C) Muharrem   D) Zilka’de   E) Zilhicce  

12.Peygamberlikten  önce kurulan ve Hz. Peygamberin de katıldığı “Zalim lere karşı gelmek, mazlumlara yardım etmek ve her türlü zulmü önlemek’’ amacını taşıyan cemiyetin (derneğin) adı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hılfü’l Mazlum        B) Hılfü’l Misak
C) Hılfü’l Ahide           E) Hılfü’l Fudul 

13.Hz. Peygamberin en son dünyaya gelen ve Hz. Hatice’den olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İbrahim    B) Kasım    C) Abdullah    D) Fatıma 

14.Hz. Peygamberin ve Müslümanların en büyük düşmanı olan Ebu Cehil’in, şehit etmiş olduğu İslamda ilk şehit kadın saha be aşağıdakilerden hangisi dir? 
A) Sümeyye    B) Şüheda    C) Süheyla   D) Hümeyra 

15.Hz. peygamberin doğduğu, miladi ve hicri ay,aşağıda ki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Nisan-Rabiülevvel    B) Haziran-Rabiülevvel 
C) Haziran-Rabiülahir  D) Haziran-Ramazan 


16. Boykot anlaşmasının yırtılmasından iki ay sonra meydana gelen ve Hz. Peygamberin ziyadesiyle üzülmesine sebep olan olayların geçtiği yıla, “Hüzün Yılı’’ denilmesinin sebebi,aşağı dakilerden hangisidir? 
A) Vahyin bir süre kesintiye uğraması    
B) İlk şehidin verilmesi   
C) Hz. Peygamberin öğrencilerinin katledilmesi 
D) Hz. Hatice’nin ve Ebu Talib’in Vefatı 

17.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? 
A) Hz. Hatice        B) Hz. Ömer 
C) Hz. Ali        D) Hz. Ebubekir 

18.Hz. Peygamberin sütannesi ve sütkardeşi sırasıyla aşağı dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Amine Süveybe      B) Halime Şeyma  
C) Amine Şeyma           D) Alime Şeybe           

19.K.Kerim’de,”takva üzere yapıldığı” bildirilen ve hicret sırasında yapılan İslam Tarihinin ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Aksa        B) Mescid-i Kıblteyn      
C) Mescid-i Kuba     D) Mescid-i Nebî  

20.Müşriklerin, Müslümanlara uyguladıkları eziyet ve işkence lerin şiddeti artınca, Hz. Peygamberin izni ile ilk hicret nere ye yapılmıştır? 
A)Habeşistan     B) Küba    C) Taif     D)  Medine                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       Yorum Gönder

 
Top