0

  1. SÜBHÂNEKE DUASI VE ANLAMI  
Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. Ve teâlâ ceddük.( Ve celle senâük.) Ve lâilâhe gayruk.

Anlamı: Allah’ım! Sen, eksik sıfatlardan uzaksın. Seni, Sana yaraşan övgü ile övüyorum. Senin ismin kutlu ve yücedir. ( Seni anmak da kutludur!) Senden başka hiçbir Tanrı da yoktur.

2.  FATİHA SURESİ VE ANLAMI  
Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm.Mâliki yevmiddîn. İyyâke na`büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en`amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Anlamı: Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, Rahmandır ve Rahîmdir. Ceza gününün malikidir. (Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.

  1. KEVSER SURESİ VE ANLAMI
Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
İnnâ a`taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

Anlamı: (Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz seni kötüleyendir.

  1. İHLÂS SURESİ VE ANLAMI
Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı: De ki: O Allah birdir. Allah sameddir[1]. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

  1. RABBENÂ DUALARI VE ANLAMLARI
Allâhümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.
Anlamı: Ey Rabbimiz (olan) Allah! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinin azabından koru!

Rabbenağfirli velivâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.
Anlamı: Ey Rabbimiz! Hesapların görüleceği günde beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri rahmetinle bağışla; ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!

  1. ALLAHÜMME SALLİ VE ALLAHÜMME BÂRİK DUALARI VE ANLAMLARI
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed; kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Anlamı: Allah’ım! İbrahim peygambere ve onun yakınlarına salât ve selâm ettiğin gibi Muhammed’e  ve onun yakınlarına da salât ve selâm et. Muhakkak ki sen övülmüşsün, pek yücesin.

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed; kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Anlamı: Allah’ım! İbrahim’i ve onun yakınlarını kutlu eylediğin  gibi Muhammed’i  ve onun yakınlarını da kutlu eyle. Muhakkak ki sen övülmüşsün, pek yücesin.

  1. FİL SURESİ VE ANLAMI
Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
Elemtera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fîl. Elem yec` al keydehüm fi tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi hicâretin min siccîl.Fecealehum keasfin me`kûl.

Anlamı: Görmedin mi Allah fil sahiplerine ne yaptı? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebâbil kuşlarını göndermedi mi? Ki o kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atarlardı. İşte bu atışlar onları, yenik ekin yaprağı gibi paramparça ediverdi.

  1. TAHİYYÂT DUASI VE ANLAMI
Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.


Anlamı: Dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketleri ve selâmı, senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun! Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed, onun kulu ve elçisidir. 

namaz duaları ve sureleri 5. sınıf ile ilgili aramalar 
5 vakit namaz duaları ve sureleri namaz duaları sureleri ve anlamları namaz duaları ve sureleri indir namaz duaları ve sureleri diyanet namaz duaları ve sureleri sırasıyla namaz duaları ve sureleri dinle namaz duaları ve sureleri pdf namaz duaları ve sureleri sesli dinleYorum Gönder

 
Top