0

ÜNİTE:ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ KÖPRÜ
YAZITLARDAKİ UYGARLIK

1
İ
P
E
K
B
Ö
C
E
K
Ç
İ
L
İ
Ğ
İ
2
M
İ
N
Y
A
T
Ü
R

S
Ü
V
A
R
İ
3
B
Ü
Y
Ü
K
H
U
N
D
E
V
L
E
T
İ
4
E
R
G
E
N
E
K
O
NG
Ö
K
5

O
R
H
U
N
Y
A
Z
I
T
L
A
R
I
6
K
R
A
L
Y
O
L
U


M
A
N
A
S
7
K
Ö
K
T
Ü
R
K

D
E
S
T
A
N

8
O
Ğ
U
Z
K
A
Ğ
A
N

B
U
M
İ
N
9
İ
P
E
K
Y
O
L
U

B
O
Z
K
I
R
10


K
A
V
İ
M
L
E
R
G
Ö
Ç
Ü

11
M
A
N
İ
M
E
T
E
H
A
N
12
O
R
T
A
A
S
Y
A

E
L
Ç
İ


13
B
A
H
A
R
A
T
Y
O
L
U

T
O
Y
14
A
T
İ
L
L
A

F
İ
L
O
L
O
G

15
K
E
R
V
A
N

Ç
İ
N
S
E
D
D
İ
16
Y
O
Ğ

K
U
T

K
U
T
L
U
K

17
G
Ö
K
T
A
N
R
I


K
O
P
U
Z
18
N
E
V
R
U
Z

K
U
R
U
L
T
A
Y
19
O
N
İ
K
İ
H
A
Y
V
A
N
L
I1.)Dut ağacı koza tırtıl ve ipek kelimeleriyle kısaca anlatabilecek olan hayvancılık türü
2.) Eskiden elle yazılan kitapları süslemek için yapılan renkli resim.-Atlı asker
3.)Bilinen İlk Türk Devleti.
4.) Kök Türklerin türeyişini anlatan bir Türk destanıdır.Orta Asya Türklerinde mavi renk.
5.)Kök Türk kitabeleri
6.)Lidyalılar tarafından yapılan ve ilkçağın en önemli ticaret yolunun adı.-Kırgız Türklerine ait bir destan
7.)Tarihte Türk adını ilk defa kullanan devlet-Milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaşgöç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangınsalgın hastalıkseldeprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum eserlerdir.
8.)Hunlar’a ait bir Türk destanı.-Kök Türk devletinin kurucusu
9.) Orta Asya’da egemen olan Türk devletleriyle Çinliler arsında savaşlar çıkmasına sebep olan ticaret yolu.- Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan, step.
10.)İlkçağı bitirerek orta çağı başlatan göç hareketi.
11.) Uygur Türklerinin inandıkları bir din.-Dünyada ordularında daha halen kullanılan  onluk sistemi bulan Hun hükümdarı
12.) Doğuda,Kadırgan(Kingan) dağları;Batıda Hazar Denizi ve Ural dağları Kuzeyde Sibirya stepleri;Güneyde Hindikuş dağlarının çevrelediği yer.- Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.
13.)Hindistan’dan başlayarak Mısır’a oradan da Anadolu’ya kadar uzanan ticaret yolu.-Eski Türklerde şenliklere verilen ad
14.)Avrupa Hun Devletinin en ünlü hükümdarı-Dil bilimci
15.) Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı:.-Çinlilerin Türk akınlarından korunmak maksadıyla yaptıkları seddin adı.
16.)İslamiyet’ten önceki Türklerde ölüm törenlerine verilen ad.-Orta Asya’daki Türk devletlerinde tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan ülkeyi yönetme yetkisi.-II.Kök Türk Devletinin diğer adı
17.)İslamiyet’ten önce Türklerin inandıkları geleneksel din.- Ozanların çaldığı telli Türk sazı:
18.Bahar bayramı. Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.

19.Orta Asya’da yaşayan Türklerin kullandıkları takvim.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz Ve Dünya ile ilgili aramalar 
6. sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya ünitesi 6. sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya test 6. sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya ünitesi özeti 6. sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya ünitesi konu anlatımı 6. sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya konu anlatımı 6. sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya ile ilgili testler 6 sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya slayt 6 sınıf sosyal bilgiler ülkemiz ve dünya testiYorum Gönder

 
Top