1

Merhaba arkadaşlar, aşağıda sizin için derleyerek paylaştığımız 8. sınıf İnkilap Tarihi dersi birinci dönem ikinci yazılı sınavı eminim sınavdan iyi not almanız için sizlere çok yardımcı olacaktır.
İster indirerek çalışın, ister indirmeden çalışın... Sizin için hazırlanmış olan bu konudan sonra diğer sınav örneklerini de incelemeyi unutmayın... Sınavımız 20 adet çoktan seçmeli test sorularından oluşuyor... Sınavı çözüp cevaplarını yorum olarak yazabilirsiniz. Bakalım kim daha iyi çözecek:) İyi çalışmalar...

1) İtilaf devletleri Lozan konferansının yapılacağı sıralarda TBMM hükümetinin yanında İstanbul hükümetini de konferansa davet etmiştir.
Bu durumda itilaf devletleri neyi amaçlamak istemişlerdir?
A)Daha fazla temsilcinin katılarak demokratik kararlar alınmasını istemiştir.
B)İstanbul hükümeti ve TBMM yi anlaşmazlığa düşürüp kendi çıkarlarını gözetmek istemiştir.
C )Alınan  kararları her iki tarafında onaylamasını istemiştir.
D)Konferansın  bir an önce toplanmasını istemektedir.

2) Lozan Barış Antlaşması yeni Türk Devleti’nin ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı desteklemektir.
A) Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılmıştır.
B) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı TBMM’ye vermiştir.
C) İzmir ekonomik bağımsızlık  kongresi toplanmıştır.
D) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

 3) İlk TBMM , Cumhuriyet, ilan edilene kadar hem yasa çıkarmış hem kurduğu hükümetle yasaları uygulanmış hemde milletvekillerinin görev aldığı İstiklal Mahkemeleriyle yargı görevini yerine getirmiştir.
TBMM'nin bu güzelliğini aşağıdakilerin hangisi ile açıklayabiliriz ?
A) Tam Bağımsızlık İlkesi                                              
B) Milli Egemenlik İlkesi
C) Kuvvetler Birliği İlkesi                                                           
D) Barışçılık İlkesi

4) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulması İçin bir hazırlığın olduğunu kanıtlar ?
A) Vilayet-i Sitte'de (Doğu Anadolu’da Altı vilayet) bir karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi
B) Tüm ulaşım ve haberleşme araçlarının İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması
C) Orduların terhis edilmesi
D) Toros Tünellerinin İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesi

5 )    I-Çanakkale Cephesi      II-Kafkas Cephesi
         III-Suriye Cephesi         IV-Kanal Cephesi
M.Kemal I.Dünya Savaşı’nda yukarıdaki cephelerden hangilerinde  savaşmıştır ?

 A) I-II         B) II-III           C) I-II-III         D) II-III-IV


6) M.Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır ?
A TBMM’nin açılmasıyla
B) İstanbul’un işgâl edilmesiyle                                          
C) Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
D) Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle

7)  TBMM'nin açılışından 6 gün sonra 29 Nisan 1920 de “Hiyanet-i Vataniye Kanunu” çıkarmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ekonomik gücünü göstermek                                               
B) Osmanlı yönetimini yıkmak                                   
C) Halifeliği kaldırmak                                                            
D) Ayaklanmaları bastırmak

8)
Konu
Sevr
Lozan
Boğazlar
Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir.  Ayrıca Boğazlarla ilgili her türlü işlem içinde Türk delegesinin yer almadığı uluslar arası Boğazlar Komisyonu tarafından yürütülecektir.
Boğazlardan geçişleri, Türk başkanlığında kurulacak uluslar arası bir Boğazlar Komisyonu düzenleye-cektir
Kapitülasyon

Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanabilecektir
Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
Doğuda kurulması düşünülen devletler.
Doğuda iki yeni devlet kurulacaktır.
Gündeme getirilmedi.

Sevr ve Lozan Antlaşmasının karşılaşmalarının karşılaştırıldığı yukarıdaki tabloya göre Lozan’da hangi konu veya konular Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlayıcı bir şekilde çözülmüştür?

A) Yalnız Boğazlar
B) Boğazlar ve Kapitülasyonlar
C)Yalnız Doğuda Kurulması düşünülen Devletler
D)Kapitülasyonlar ve Doğuda Kurulması düşünülen Devletler
                                                                                                          
9)
I.              Türk milleti tahribat yapmaz, imar eder.
II.             Türk vatandaşları kullandığı eşyayı mümkün mertebe kendisi üretir. Çok çalışır, vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar.
III.            Hırsızlık, yalancılık, gösteriş ve tembellik en büyük düşmanımızdır.
IV.           Türkler hangi meslekte olursa olsunlar birbirlerini candan severler.
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan yukarıdaki Misak-ı İktisadi kararlarından hangisi ya da hangileri kararları, tasarruf bilinci içerisinde değerlendirilebilir?
A)I ve II                      B)Yalnız II
C)III ve IV                   D)Yalnız IV

10)   Sakarya Zaferi’nden sonra;
       I.  İtalya’nın topraklarımızı boşaltması
      II.  Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmesi
     III.  Fransa ile Ankara Anlaşması’nın imzalanması
Bu gelişmelerden hangileri İngiltere’nin politik ve askeri yalnızlığa düşmesine sebep olmuştur?
 A)  Yalnız I                   B)  I ve II                                         
 C)  Yalnız III                   D)  I ve III

11) Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuva-yi Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır.
Buna göre, Kuva-yi  Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak
B) Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak
C) Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek
D) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak


12)  TBMM ‘ye yönelik aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi , Kuva-i Milliyecilerin çıkardığı isyanlardan değildir ?
A) Kuva-i İnzibatiye                B)Demirci Mehmet Efe               
C)Yörük Ali Efe                      D) Çerkez Ethem

13) Mudanya Ateşkes Antlaşması sürecinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yunanlıların İngilizler tarafından desteklendiğine kanıt olarak sunulabilir?
A) Görüşmelerin Mudanya’da yapılması.
B) Görüşmelerin sert bir havada geçmesi
C) Görüşmelerde Yunanistan’ı İngiltere’nin temsil etmesi
D) Görüşmelerin bir ara kesilip savaşın söz konusu olması

14)  1.TBMM’nin çıkardığı ilk Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
      A) Kanun-i Esasi           B) Teşkilatı Esasiye       

      C) Medeni Kanun          D) Mecelle

GÜMRÜ ANTLAŞMASI

Doğu  Cephesi’nde savaş durumu büyük ölçüde sona ermiştir.
MOSKOVA ANTLAŞMASI
TBMM, ilk kez büyük bir devlet  tarafından tanınmıştır

LONDRA KONFRANSI

İtilaf Devletleri, TBMM’yi    tanımıştır

?

Güney Cephesi’nde savaş durumu sona ermiştir.
15) Yukarıdaki diyagramdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi  yazılmalıdır?
A)Mondros Ateşkes  Anlaşması          
B)Sevr Antlaşması    
C)Kars Antlaşması                          
D)Ankara  Antlaşması

16) Aşağıdakilerden hangisi düzenli orduya geçişin bir dayanağı değildir?
A) Ekonomik olarak daha güçlü hale gelmek.
B) Milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek
C) Düşmana karşı disiplinli bir mücadele   yürütmek
D) Dağınık güçleri birleştirip kuvveti artırmak

17) Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı süresince askeri zaferlerini siyasi başarılarıyla tamamlamasını bilmiştir.
Bu duruma,
      I.        İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkesi’ nin imzalanması
     II.        İstanbul Hükümeti temsilcisi ile Amasya Görüşmeleri’ nin yapılması
    III.        TBMM Hükümeti’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
Gelişmelerinden  hangisi veya hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A)Yalnız  I      B)I ve II      C)I ve III         D)II ve III

18) Milli cemiyetler nerede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir?
A) Amasya Görüşmeleri          
B) Sivas Kongresi
C) Erzurum Kongresi    
D) Havza Genelgesi
19)  İlk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi ile İstanbul hükümeti yok sayılmıştır?
A) TBMM'nin üstünde bir kuvvet yoktur B) Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir
C Hükümet kurmak gereklidir              
D) TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir

20)İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini aşağıdakilerden hangisi ile tanımış oldu?
A) Havza Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi                   
D) Amasya Görüşmeleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ile ilgili aramalar
 8 sınıf inkılap tarihi 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları 11 sınıf inkılap tarihi 1 dönem 2 yazılı soruları cevapları 8 sınıf inkılap tarihi 2 dönem 3 yazılı soruları 11 sınıf inkılap tarihi 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları klasik 11 sınıf inkılap tarihi 2 dönem 1 yazılı soruları test 8.sınıf inkılap 1.dönem 1.yazılı soruları 8 sınıf inkılap 2 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları 8 sınıf inkılap yazılı soruları ve cevaplarıYorum Gönder

 
Top