1

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı ile ilgili aramalar
9 sınıf tarih dersi 1 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları
9 sınıf tarih dersi 1 dönem 2 yazılı soruları klasik
9 sınıf tarih dersi 2 dönem 1 yazılı soruları 2015
9 sınıf hz muhammed in hayatı dersi 1 dönem 2 yazılı
7 sınıf türkçe dersi 1 dönem 2 yazılı soruları
9 sınıf tarih 1 dönem 2 yazılı soruları test cevapları
9 sınıf tarih 1 dönem 2 yazılı soru ve cevapları
9 sınıf tarih 2 dönem 2 yazılı soruları eğitimhane
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? Her sorunun değeri 5 puandır.
1.Aşağıdakilerden hangisi Yenitaş (neolotik) çağın özelliklerinden değildir?
A-) Ateşin bulunması              B-)Köylerin kurulması
C-)Tarımın başlaması         
D-)  Yerleşik hayat
E-) Dokumacılığın başlaması
2-Büyük İskender’in yaptığı Asya Seferi’nin sonunda Doğu -Batı kültürlerinin kaynaşmasıyla oluşan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
A-) İran
B-)Hellenistik                C-)Girit                                                           D-)Roma           E-) Yunan
3-Hitit kralları tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verilen  yıllıklar yazdırmışlardır.
Bu bilgi dikkate alındığında Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden  hangisine ulaşılabilir?
A) Kralın aynı zamanda  tanrı  olduğuna
B) Hukuk kurallarının dine dayandığına
C) Özel mülkiyetin sınırlı tutulduğuna
D) Diğer uygarlıklarla etkileşime izin verilmediğine
E) Dinsel inançların güçlü olduğuna
4-   I-Tavannana-Hititler                                                          II-İlk kütüphanecilik-Urartular                                         III-Paranın İcadı-Lidyalılar                                                            Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır    
A-      )   I  ve  II               B-)      II  ve III             
C-)     Yalnız  I  D-)    Yalnız II               E-)  Yalnız   III
5-İlk Çağda Anadolu'da yaşayan uygarlıkların Mezopotamya,
Mısır ve Orta Asya kültürlerine ait izler taşımaları,
aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
A) Anadolu'daki  şehir sayısının   arttığının
B) Anadolu'da farklı inançlara sahip insanların bir arada
yaşadığının
C) Anadolu'nun çevre toplumlardan  kültürel bakımdan etkilendiğinin
D) Anadolu'daki tarih eserlerinin çoğaldığının
E) Anadolu'nun tarih çağlara daha erken geçtiğinin
6-Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağda Anadolu'da kurulmuş
olan uygarlıkların devlet merkezi olan şehirlerden
biri değildir?
A)  Sard
B) Hattuşaş
C)  Ninova
D) Tuşpa
E) Gordion
    7-       I. Madeni para
II. Kemikten süs eşyaları
III. Parlatılmış toprak kaplar
IV. Kil tabletler
Yukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez?
                         A) I ve III              B) II ve III                       
                   C)  I ve IV     D) I, II ve IV           E) I, II, III ve IV
8-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir?
A) Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri kuruldu.
B) Orta Asya kültürü yayılma alanı buldu.
C) Türk boyları arasında dini, kültürel, ekonomik farklı­lıklar meydana geldi.
D) Askeri teşkilatlanma açısından çevre kültürlere ör­nek oluşturuldu.
E) Gittikleri bölgelere maden işlemeciliği tanıtıldı

9-Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir?
A) Çin ve Moğol baskıları
B)  Boylar arası mücadeleler 
C)  Türk boylarının birbirine bağlılığı 
D) Yeni yurtlar edinme düşüncesi
E) Salgın hastalıklar

10-Roma’da krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tara­fından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi ta­rafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur.
Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
A) Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği
B) Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı
C)  Meclisin yönetimde etkili olduğu 
D) Halkın yönetimde söz sahibi olduğu
E)  Demokratik uygulamalar görüldüğü 

 B. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ (4*2,5=10puan)    
Tarih çağlarından;
İlkçağ (Eskiçağ) . .......................................................... ile başlar, .................................................................... kadar sürer,
Ortaçağ, ...................................................................... ile başlar, ..................................................................... kadar sürer,
Yeniçağ ...................................................................... ile başlar ,..................................................................... kadar sürer,
Yakıncağ ................................................................... ile başlar, ...................................................................... kadar sürer.

C-Aşağıdaki kavramların ait olduğu uygarlıkları alttaki boşluğa yazınız (5*1=5puan)
TAPATES
PANKUŞ
KNOSSOS SARAYI
PAPİRUS
OLİMPİYATLAR


D-) Aşağıda verilen cümlelerin karşısına Doğru ise ‘D’  Yanlış ise ‘Y’ yazınız. (5*1=5puan)
Anadolu'nun tarih çağlarına geçmesinde Çivi Yazısını Anadolu'ya getiren Asurlular etken olmuşlardır.

12 Levha kanunlarını Sümerler hazırlamıştır.

Türk sözcüğünü devlet adında ilk kez kullanan Uygurlar olmuştur.

Kağıt, Barut, Matbaa gibi teknik buluşlarda öncülük eden  Çin uygarlığıdır.

Artemis Tapınağı Roma medeniyeti döneminden kalmadır.


E-İlkçağda Mezopotamya ve Anadoluda ortaya çıkan  uygarlıklar hangileridir? Yazınız? (0,5*10=5puan)
MEZOPOTAMYA
UYGARLIKLARI
1

ANADOLU UYGARLIKLARI
1

2

2

3

3

4

4

5

5
F-) Aşağıdaki soruları cevaplayınız? Her sorunun değeri 5 puandır
1- Roma imparatorluğu hangi olay sonucunda 2 ye ayrılmıştır?                (5 PUAN)

2- Şu ve Alp Er Tunga destanları hangi uygarlığa aittir?                               (5 PUAN)    

3-Alfabeyi bulan ilkçağ uygarlığı hangisidir?                                                   (5 PUAN)

4-Hint toplumunun kaynaşmasını engelleyen sistem hangisidir?              (5 PUAN)

5- Tek tanrılı inanca sahip ilkçağ uygarlığı hangisidir?                                  (5 PUAN)
Yorum Gönder

 
Top