0

Merhaba arkadaşlar, 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 
Sınavımız;
20 adet çoktan seçmeli test soruları içermektedir...


1-) Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?
A) İnsanların iradelerini ortadan kaldırmak
B) Hayatı anlamlandırmayı sağlamak
C) Manevi huzuru kalplerde yerleştirmek
D) Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak
E)  İlahi kurallar koymak

2-)  “Ustasız olmazken basit bir kalem
Nasıl icat oldu muhteşem âlem?”
Aşağıda verilenlerden hangisi bu söze ters düşer?
A)    Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.
B)     Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz.
C)     Âlemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur.
D)    Yaşadığımız evreni bir icat eden vardır.
E)     Evrende her şeyin yaratıcısı vardır.

   3-)“Ey Ademoğulları! ‘Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır’ demedim mi?” (Yasin su­resi, 60. ayet)
Bu ayette uzak durulması emredilen inanç biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet        B) Politeizm    C) Yahudilik
D) Monoteizm     E) Satanizm


4-) İslam dini şirkin her türlüsüne karşı çıkmıştır. Örneğin; Nisa suresi 48. ayette: “Allah, kendisine ortak koşulma­sını asla bağışlamaz…” buyrulmaktadır. Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Yahudilik             B) İslamiyet        C) Hristiyanlık
D) Politeizm              E) Monoteizm

5-) Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A)    Öldükten sonra yeniden dirilme inancı vardır.
B)     Allah’tan başka varlıklara da ibadet edilir.
C)     Peygamberler aracılığıyla iletilmişlerdir.
D)    Allah tarafından gönderilmiştir.
E)     Kutsal kitapları vardır.

6-) Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A)      Ahlakı güzelleştirmesi
B)       Günah işlemekten alıkoyması
C)       Allah’a olan inancı artırması
D)      Örf ve adetleri pekiştirmesi
E)       Kötü duyguları ve düşünceleri yok etmesi


7-) “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am suresi, 162. ayet)
Bu ayete göre ibadetlerin yapılış amacı aşağıdaki­lerden hangisidir?
A)      Allah’ın emrini yerine getirmek
B)       Cenneti kazanmak
C)       Güzel ahlak sahibi olmak
D)      Nimetlerin artmasını istemek
E)       Geleneğe uygun davranmak


8-) Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden biri değildir?
A)    Namaz kılmak
B)    Hacca gitmek
C)    Oruç tutmak
D)    Zekât vermek
E)     Fitre vermek

9-) Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü olarak diğer­lerinden farklıdır?
A) Elleri yıkamak
B) Bedenimizi temiz tutmak
C) Kötü sözden uzak durmak
D) Çevremizi temiz tutmak
        E) Elbisemizi temiz tutmak

10-)  I-. Yüzü mesh etmek
        II. Ayakları yıkamak
       III. Başı mesh etmek
       IV. Elleri dirseklere kadar mesh etmek
Yukarıda verilenlerin hangileri teyemmüm abdesti ile ilgili değildir?
A) I-II                  B) II-III             C) I-IV  
D) II-IV               E) I-III-IV

11-)Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlar­dan biri değildir?
A)    Kusmak
B)     Uyumak
C)     Misvak kullanmak
D)    Bayılmak
E)     Tuvalet ihtiyacını gidermek

12-) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
A)    Yüzü yıkamak
B)     Ayakları yıkamak
C)     Başımızı ıslak elle mesh etmek
D)    Niyet etmek
E)     Kolları dirseklerle beraber yıkamak

13-) Su ile abdest alma imkânı bulunmayan yerde, temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle de abdest alın­masıdır. Tanımı yapılan abdest türü aşağıdakilerden hangi­sidir?
A)    Namaz abdesti
B)     Teyemmüm
C)     Şavt
D)    Gusül
E)     Mesh

14-)  I. Niyet etmek
        II. Elleri yıkamak
        III. Ağzı temizlemek
        IV. Burun temizlemek
        V. Bütün bedeni yıkamak
Yukarıda verilenlerden hangileri gusül abdestinin farzlarındandır?
   A) I-II-III-IV-V         B) I-II-IV-V     C) I-III-IV-V
   D) II-III-IV                E) III-IV-V

15-) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri­dir?
A)    Başı mesh etmek
B)     Enseyi mesh etmek
C)     Buruna su vermek
D)    Ağza su vermek
E)     Niyet etmek

16-) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılma neden­lerinden biri değildir?
A) Allah’ın rızasını kazanmak
B) Cenneti girmeyi hak etmek
C) Verilen sayısız nimetlere şükretmek
D) Kulluk vazifesini yerine getirmek
E) Dünyada makam sahibi olmak

17-) Gusül abdesti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Ağzı ve burnu yıkamak guslün farzlarındandır.
B)     Cuma ve bayram gibi özel günlerde de alınır.
C)     Sadece özel durumlarda alınması zorunlu bir ab­desttir.
D)    Her namaz öncesi alınması gereklidir.
E)     Akıllı ve ergenlik çağına girmiş kişilerin yapması gerekir.

18-)-"... Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. ..." cümlesi hangi namaz duasına aittir ?
a)Subhaneke   b) Rabbena Duaları    c) Kunut 1      
d)Kureyş           e)Kunut 2

19) “Ettahıyyâtü lillâhi ve`s-salâvâtü ……………. Esselâmü ……………. eyyühe`n-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh. Esselâmü ……………… ve ……………… ibâdillâhi`s-sâlihıın. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a)        ve`t-tayyibât-aleyke- aleynâ- alâ
b)        aleyna-aleyke- ve`t-tayyibât-âli-ala
c)        aleyke- ve`t-tayyibât-aleynâ- alâ ve âli
d)        ve`t-tayyibât-aleyna-aleyke- âle-barik
e)        aleyna-aleyke-âli- ve`t-tayyibât-ala

20-)   1) fid'dünyâ
          2)  ve fil'âhireti
          3) haseneten
          4) Rabbenâ âtinâ
          5) ve gınâ azâbennâr    
            6) haseneten
Yukarıda  “Rabbena” duası dağınık olarak verilmiştir. Doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6-2-4-1-5-3       b) 4-1-3-2-6-5   c) 2-3-1-4-5-6
d) 6-2-4-3-5-1         e) 3-5-6-4-1-2
    
Not: Yanlışlar doğruyu götürmez. Cevaplarınızı soru üzerine değil cevap kağıdına işaretleyiniz.


Başarılar dileriz.


9 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ile ilgili aramalar 
9 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 2 yazılı soruları 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları klasik 9 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders notları 9 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları 7 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları ve cevapları 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları çözYorum Gönder

 
Top