0

Merhaba arkadaşlar, İslam Kültür ve Medeniyeti  Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  İslam Kültür ve Medeniyeti  Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz İslam Kültür ve Medeniyeti  Dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 
Sınavımız;
10 adet çoktan seçmeli test sorusu ve etkinlik testleri içermektedir....


SORULAR BBBB (20x4=80 P.)
1. K.Kerim’de “Senden önce gönderdiğimiz her peygamber’e: ‘Benden başka tanrı yoktur, bana kulluk edin, diye vahyetmişizdir.”(Enbiya suresi, 25) buyurmaktadır. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah inancına,  B)Ahiret inancına  C) Tevhid inancına 
D) Peygamber inancına  E)Allaha ibadet etmeye

2. Hz. Peygamber (s.a.v) “İnsanların en hayırlısı en çok Kur’an okuyan, en muttaki olan, iyiliği en çok emreden, kötülüğü en çok yasaklayan ve akrabalarını ziyareti hiç terk etmeyendir.” buyurmuştur. Bu hadiste hangisine değinilmemiştir?
A) Kur’an okumak, B) En takvalı olan
C) İyiliği emredip kötülükleri yasaklayan
D) Akrabaları ziyaret eden E) En çok namaz kılan

3. İslam kültür ve medeniyetinde yeni Müslüman olan milletlerin yerel değerlerine ve kültürlerine saygı gösterilmiştir. İslam insanların giyimine, yemesine, içmesine, gezmesine, kısaca eskiden beri yapıp ettiklerine doğrudan neden karışmamıştır.
A) düşünce ve inanç özgürlüğü  B) onlara güvenmesi
 C) yaşam hakkı tanıması        D) adalet anlayışı  E) hepsi

4.   I- Evrensellik ilkesi      II-Bölgesellik      III-Baharat yolu     IV- Takva ilkesi
V- Hak din olması     VI- Son din olması
Hangi ilke İslam’ın, hicret ile Medine’ye ardından da tarihi seyri içersinde yayılarak kısa sürede dünyanın dört bir tarafına ulaşmasını sağlamıştır ?
A) Yalnız I,            B)Yalnız V         C) I, IV,V,VI   
 D)III, IV, VI        E) Hepsi

5. "Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu
bilemezsiniz. "Bakara suresi, 154. Âyet “Savaş, hoşunuza gitmediği halde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz." Bakara suresi, 216. Âyet. Yukarıda verilen ayetleri islamın her şeye rağmen hangi özelliğini ortaya koymak için gönderilmiştir?
A) Savaş dini                  B) Barış Dini   C) Son Din   
D) Ölenler şehittir          E) Şehitlere ölü denmemeli

6. Müslüman bir sanatçı, sanat ayrı iman ayrıdır dememiştir. İslam’ın inanç esaslarına ve ahlak anlayışına aykırı olabilecek sanat eseri niçin vücuda getirmemiştir.
A) Bilmediğinden            B) Günah olduğundan        
C) inancına uygun görmediğinden
D) kanunen yasak olduğundan        E) hepsi

7. Mekke döneminde niçin savaşa izin verilmemiştir?
A) Mü’minler az olduğundan  B) İslam barışı hedeflediğinden  C) İslamın tebliğ ile ve güzel sözle yayılması amaçlandığından  D) İslamın kalplere yerleşmesi daha önemli olduğundan        E) Hepsi

8. “İslam kültür ve medeniyetinde, ………, korunması istenen maddî ve manevî değerdir. Kişinin kullanıp sahibine iade etmek üzere aldığı eşya ……. olduğu gibi devletin hizmet makamları da ………tir; ilim, din, antlaşma ve sözleşmeler, komşuluk hakları ………tir. Bütün bunlar korunacak, muhatap ve ilgililerine teslim, edilecek, ne maksatla verilmiş ise ona uygun olarak kullanılacaktır.” İslam kültür ve medeniyetinde yönetim sadece yönetenlere ………. edilmemiştir. Hz. Ebu Bekir’i seni kılıçlarımızla düzeltiriz diye uyaran sahabe örneğinde olduğu gibi yönetenlerin denetlenmesi sorumluluğu, yönetilenlere de ………edilmiştir. Yukarıdaki boşluklara yönetim anlayışı esaslarından hangisi gelirse anlam doğru olur?
A) Emanet                             B) Meşruiyet      
C)İstişare     D)Liyakat                            E)Adalet

9.
  1. İmana dayalı ahlak
  2. Cemiyetin emanet ve sorumluluk duygusu içinde gerçekleştireceği denetim
  3. Sen bizdensin önemli değil
  4. Kafirler her zaman haksızdır
  5. Kanunlar her şeyden önce gelir.
Hangileri Uygulamada adaletin bozulmamasının iki teminatındandır.
A) I-II       B) II-III         C) I-III         D) I-IV       E) IV-V

10. İslam kültür ve medeniyetinde, hangi vasıflara sahip kimselerin yönetici yapılacağı, yöneticiliğinin geçerli olacağı “Allah size,emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…."( Nisa s. 58) ayetiyle ortaya konmuştur. Yukarıda yönetim anlayışı esaslarından hangisine değinilmemişti?
A)Emanet  B)Meşruiyet   C)İstişare   D)Liyakat    E)Adalet

11. Hz. Peygamber (s.a.v.) Mute Savaşı için ordusunu sefere gönderirken üç komutan tayin etmiş, şayet bu üç kişi şehit olursa aralarından birini komutan seçmelerini isteyerek sahabenin aralarında istişare etmelerini istemiştir. Bu olay Hz. Peygamberin hangi konudaki hassasiyetini göstermektedir?
A) Komutanlık      B) Peygamberlik        C) Cihad      
D) İstişare              E) Hepsi

12. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinde kurulmuş olan adliye teşkilatlarından değildir?
A) Kadıaskerlik                        B) Mezalim           C) Hisbe       D) Kadılık; Kadil-Kudatlık     E) Bimarhane

13. İslamiyet prensip olarak sulhu tercih etmiş olsa da gerektiğinde ………….. korunması için savaşa-cihada izin vermiştir.
A- Dinin     B- Canın     C- Malın      D- Vatanın      E-Hepsi
14. İslam kültür ve medeniyetinde hürriyet konusunu hangisi araştırmaz?
A) Filozoflar     B) Simyacılar     C) Dil Bilimciler     
D) Kelamcılar    E) Fakihler

15.Topkapı sarayının en yüksek yapısına adını veren, ……..kulesi olarak adlandırılan İslam kültür ve medeniyetinde yönetim anlayışının esaslarından hangisidir?
A)Emanet  B)Meşruiyet   C)İstişare   D)Liyakat    E)Adalet

16. İslam medeniyetini diğer medeniyetlerden farklı kılan özelliklerin başında gelen ve  hayatın her alanında hissedilen anlayış nedir?
A) Tevhid         B) Himmet         C) Hikmet    
D) Özgünlük     E) Evrensellik

17. İslam kültür ve medeniyeti hangi konuda evrensel değildir?
A)  İnsan hakları   B)  Kaynak    C) İçerik  
D) Mahiyet            E) İştirak

18. Farabi’ye göre kişinin “HÜR” olabilmesi için neye sahip olması gerekir?
A) İrade ve sağlıklı düşünme yeteneği  
B) Ergenlik çağında ve Müslüman olması   
C) Akl-ı selim sahibi ve engelli olmaması  
D) Ergenlik çağında ve köle olmaması  
E) Suçlu olmaması ve kendi kararlarını verebilmesi

19. Medeniyetlerin oluşumunda en önemli ve zorunlu güç hangisidir?
A) Bilgi    B) Algı    C) Duyumsama      D)  Bilinç    E) İdrak

20. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kul vefat edince, bütün amellerinin sevabı kesilir; üç ameli müstesnadır. (Bunlardan birincisi) sadaka-i cariyedir. (İkincisi) Kendisi ile faydalanılan bir ilimdir. (Üçüncüsü) Kendisine dua eden Salih çocuktur.” buyurarak İslam medeniyetinde insana ve topluma hizmeti ne olarak kabul etmiştir.
A) Sadaka-i cariye        B) Diğerkamlık       
C) Fıtır sadakası      D) İbadet                         E) Beytü’l-mal

B) Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) harfleri ile işaretleyiniz. (5x2=10 p)
1. [D.] İslam kültür ve medeniyetinde meşverete önem verilir.
2.  [D] Şûrâ, İslam kamu hukukunun temel ilkesidir.
3. [D] İslam kültür ve medeniyeti hem kaynağı hem içeriği ve mahiyeti itibarıyla evrenseldir.
4. [D.] İslama göre yeryüzüne halife olarak tanımlanmış insan, kendisine emanet edilen güçlerle hakikati
yeryüzünde kaim kılma sorumluluğundadır.
5. [D.] Kur’an ve Hadislerde devletin şeklinin nasıl olacağı konusunda bir hüküm konmamış, bu iş Müslümanların içtihadına bırakılmıştır.

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(5x2=10 p)
 (tevhid- tevhid inancı- diğerkamlığa- güzel söz-yumuşaklık- aklını ve iradesini- sorumlu)
1. İslam medeniyetini diğerler medeniyetlerden farklı kılan özelliklerin başında, hayatın her alanında hissedilen… tevhid.. anlayışı yer alır.
2. İslam medeniyetinin temelinde bulunan tevhid inancı ……, dünya-ahiret dengesinden, akıl vahiy uyumuna; kültür-edebiyattan mimariye kadar her alanı etkisi altına almıştır.
3. İslam medeniyetinde diğerkamlığa ……..önem verilmiştir. Müslümanlar diğer insanların faydasına işler yaparken din dil ırk ayrımı gözetmemişlerdir. “Halka hizmeti Hakk’a hizmet” olarak görmüşler ve yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmeyi kendilerine düstur edinmişlerdir
4. İslam kültür ve medeniyetinde sulh ve cihad birbirini tamamlayan iki olgudur.Nitekim bu ilke doğrultusunda Hz Muhammed (s.a.v.), müşrikleri senelerce güzel söz- ve…yumuşaklık- …… ile İslam’a davet etti.

5. İnsan, bazı sınırlılıklara rağmen aklını ve iradesini- …….. kullanıp seçimlerini yaparak kendi davranışlarının şekillenmesinde etkin bir rol oynar. Sonuçta iyi ya da kötü olanı tercih eder. Bundan dolayı da insan tüm fiillerinden sorumlu ……… olan bir varlıktır.

İslam Kültür ve Medeniyeti Dersi ile ilgili gelen aramalar 
islam kültür ve medeniyeti ders notları islam kültür ve medeniyeti pdf islam kültür ve medeniyeti dersi yıllık planı islam kültür ve medeniyeti slayt islam kültür ve medeniyetinin doğuşu islam kültür ve medeniyeti özet izzet eker islam kültür ve medeniyeti test sorularıYorum Gönder

 
Top