0

Merhaba arkadaşlar, Lise Temel Dini Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir  Lise Temel Dini Bilgiler Dersi sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz Lise Temel Dini Bilgiler Dersi dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... Sınavımız;
33 adet çoktan seçmeli test sorusu içermektedir....


1- I. Vahiy, önce Allah’ın bilgisinde bulunmakta­dır.
II. Peygamberin kalbinde toplanan anlam ve lafız hâlindeki vahiy peygamber tarafından insanlara aktarılmıştır.
III. Vahiy, melek tarafından peygambere akta­rılmıştır.
IV. Vahiy, mushaf hâline getirilmiştir.
V.Vahiy, peygamberin kalbinde hem anlam hemde lafız olarak toplanmıştır.
Yukarıda vahiy sürecinin aşamaları karışık bir şekilde verilmiştir. Süreci doğru anlatan sı­ralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, V, III, II, IV       B) IV, V, I, III, II   C) I,II,III,IV,V
C) I, III, V, II, IV       D) III, I, V, II, IV

2-Hz. Peygamberin, huzurunda sahabe tarafından söylenen sözler ya da işlenen davranışları reddetmeyip susması, onaylaması veya güzel karşılamasıdır. Örneğin su bulunmadığı zaman teyemmümle namaz kılan bir sahabi, namazdan sonra su bulduğu hâlde namazı iade etmemiş, Hz. Peygamber de bunu onaylamıştır.
Bahsedilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Sözlü Sünnet      B) Fiili Sünnet         C) Takriri Sünnet   
D) Şifahi Sünnet      E) Uygulamalı Sünnet

3-Hz. Peygamber şunları söylemiştir: “Üç sınıf insandan sorumluluk kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, ergenlik çağına varıncaya kadar çocuktan ve akıllanıncaya kadar aklını yitirmiş olandan.” Peygamberimizin bu sözü İslam’ın hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A)İmanın önemini vurgular
B)İslamın akla verdiği önemi vurgular
C)Dinin hoşgörüsünü vurgular
D)Çocukların ve bebeklerin günahsız olduğunu vurgular
E)İslam’ın kolaylık dini olduğunu vurgular

4-“Onlar, ayakta iken, otururken, yanları üstüne yatarken, hep Allah’ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin -yaradılışı hakkında inceden inceye düşünürler.” (Al-I İmran 191)
Bu ayet-i kerime de asıl anlatılmak istenen nedir?
A)Allah’ı sürekli zikretmek
B)İnsanın aklıyla Allah’ın yarattıklarını düşünüp Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini anlamak
C)Otururken ve yatarken nelere dikkat etmemiz gerektiği
D)İnsanların göklerin ve yerin yaratılışını düşünerek bilimde ilerlemeleri gerektiği
E) İnsanların Allah’ı hatırlamaları gerektiği                                          

5-Hz. Peygamber’e Cebrail aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar hiçbir değişikliğe uğramaksızın tevâtür yoluyla gelen Kur’an-ı Kerim’in birçok özelliğinden bahsedilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’in kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir.
B) Kuranın şifrelerini çözdüğümüz takdirde bize gelecekle ilgili bilgiler verir.
C) Kur’an-ı Kerim kolayca ezberlenebilir niteliktedir.
D) Kur’an-ı Kerim, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilahî kitap gelmeyecektir.
E) Kur’an, bize kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir, kıyamete kadar da bu özelliğini koruyacaktır.

6-Sünnet için aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Sünnet, Kur’an’ın kapalı ifadelerini açıklar.
B) Sünnet, Kur’an’da yer alan hükümleri tamamlayıcıdır.
C) Sünnet, Kur’an’da bulunmayan bir kısım hükümler koyar.
D) Sünnet, Kur’an’ın pratiğe yansımış şeklidir
E) Sünnet, Kur’an’ın bazı hükümlerini değiştirir.

7- I- Kur’an-ı Kerim II-Sünnet III-Hadis
Yukarıdakilerden Hangileri İslam’ın Temel Kaynakları Arasında Yer alır?
A-Yalnız I   B-I-II      C-Yalnız II        D-I-II-III           E-Yalnız III

8- Peygamberimizin “Bir kimse uyuyarak yada unutarak namazını geçirirse hatırlayınca kılsın” sözü Sünnetin hangi yönü ile ilgilidir?
A)Fiili        B)Kavli           C)Takriri           D)Vahyi              E)Lafzi

9-Ayetlerin inişini gerekli kılan söz ve olaylara……………… denir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Sebeb-i vürud            B-Esbab-ı Mucibe          C-Mana-i Lafzi
D-Fetret-i Vahiy            E-Esbab-ı Nüzul

10- İslam’ın birinci temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hadis Kitapları                        B) Siyer Kitapları       C) Sünnet      
D) Kur’an-ı Kerim                       E) İlmihal Kitapları

11-Kur’an-ı Kerim’de dinî konularda aşırılığa giden kimseler kınanmıştır: “Ey ehl-i kitap! Dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın...” (Mâide- 77) Tarihe baktığımız zaman Hristiyanların Hz. İsa’yı ilahlaştırmaları, Yahudilerin Hz. Üzeyir’e, her iki din mensuplarının kendi din adamlarına ve müşriklerin meleklere ilahlık sıfatı vermeleri inanç konularındaki aşırılıklara bir örnektir. Yukarıda İslam düşüncesinin bir konu hakkında fikri açıklanmaktadır. Buna göre İslam’ın nasıl bir din olduğunu söyleyebiliriz?
A) Sevgi Dinidir.        B) Barış Dinidir.      C) Evrensel Bir Dindir.
D) Aşırılıklardan Uzak Bir Dindir.              E) Fıtrat Dinidir.

12- Aşağıdaki tanımlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak söylenemez?    
I-   610/632 yılları arasında  Hz. Muhammet(as)'e  gönderilmiştir.
II-  13 Yıl Mekke’de, 10  yıl Medine'de nazil olmuştur.
III-  Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilmiş  Mushaf adı verilmiştir.
IV-   Hz. Muhammet(as) ilk müfessiridir.
V-   İslam dininin tek kaynağıdır.
VI-  Surelerin sıralanışını  Vahiy  Katipleri  belirlemiştir.
A) I-II-III                           B)II-III-IV                   C)III-IV-V  
D) V-VI                             E) Yalnız VI

13-“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.”  Yine bir başka ayette de “Allah’ın sana verdiği imkânlar içinde ahiret mutluluğunu kazanmaya çalış, fakat dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas s,77. ayet.) Bu konuda Hz. Muhammed de şöyle buyurmuştur: “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış! ”Hadisi Şerif
 Yukarıdaki ayet ve hadislerde anlatılmak istenen nedir?
A) Sadece ahiret için çalışmalıyız
B)Sadece dünya için çalışmalıyız
C) Ahiret için de dünya için de çalışmalıyız
D) Kendimiz için çalışmalıyız.
E)Sadece başkalarını memnun etmek için çalışmalıyız.

14- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?
A) İnsan aklıyla düşünür, iyiyi kötüden ayırt edebilir.
B) Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir.
C) İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir.
D) İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.
E)Görünmeyen varlıklarla ilgili bilgileri Kur an-ı Kerim den elde ederiz.

15- • “Allah’tan başka ilah yoktur. O diridir. Varlığını kimseye borçlu değildir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekile­rin hepsi onundur.” (Bakara suresi, 255. ayet)
• “De ki: O Allah tektir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç kimse ona denk değildir.” (İhlas suresi, 1–4. ayetler)Yukarıdaki ayetlerde vurgulanan nedir?
A) Tevhit     B) Dinin Evrenselliği  C) Din        D) İman       E)Tekvin                                                                                           
16-Hadis ilminin ilk ürünlerini, bazı sahabelerin bizzat Hz. Pey­gamberden duyup bir arada yazılı bir metin olarak topla­dığı sahifeler oluşturur. Sahifelere, Kur’an ayetlerin­den sonra İslam kültürünün ilk yazılı kaynakları gözüyle bakı­lır. Bunların en meşhurları arasında …………… Hz. Peygam­ber’den bizzat duyduğu 1000 kadar hadisi yazıp bir araya getirdiği “es-Sahîfetü’s-Sâdıka”sı gelir. Yukarıdaki boş­luğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdurrezzak'ın (Öl. 211/827)
B) Abdullah Bin Amr Bin As’ın (Öl. 93/712)
C) Hemmam Bin Münebbih'in (Öl. 101/719)
D) Ma’mer    Bin Râşid'in (Öl. 152/769)
E) Abdullah Bin Mübarek'in (Öl. 181/797)
  
17-Tefsir ilmi için hangisi söylenemez?
A) Kuranı Kerimin Türkçe anlamıdır.
B)Tefsir, anlamı kapalı olan ve manası zor anlaşılan sözden ne     
kastedildiğini açığa çıkarma faaliyetidir.
C)Tefsirde sadece kelimelerin tercümeleri, çevirileri değil,
yorum­lar da yapılır.
D)Tefsirde Kelime ve cümlelerin anlam, hüküm ve hikmetleri açıklanır.
E) Tefsirde Surelerin iniş sebeplerine de yer verilir,

18-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kuran’da sure geçişleri arasında besmele yer alır.
B) Kuran’daki en kısa anlamlı cümlelere ayet adı verilir.
C)İndirilen her ayetin hangi sureye konulacağını Peygamber belirlemiştir.
D) Kur’an-ı Kerim 23 yılda tamamlanmıştır.
E)Kur’an’ın ayet sayısı, elimizdeki Kur’an düzenine göre 6236’dır.

19-Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin evrensel özelliklerin­den değildir?
A)İslam, hükümleri tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir.
B) İslam’ın kuralları belirli bir bölge için geçerlidir.
C)İslam’ın kuralları dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için geçerlidir.
D)İslam Dininin tüm insanlara gönderilmesidir.
E)İslam dininin tevhit inancına sahip olmasıdır.

20- Hadis, Hz. Muhammed’in(s) sadece sözlerini, sünnet ise söz, fiil ve onaylarını içine alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiili sünnet olarak değerlendirilebilir?
A) “Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın!”
B) “Bizi aldatan bizden değildir.”
C) ”Temizlik imandandır.”
D) “Dünya ahiretin tarlasıdır.”
E) ‘’Besmelesiz işte hayır ve bereket yoktur.’’

21-Aşağıdakilerden hangisi Sünneti anlama yolların­dan birisi      değildir?
A)Hadislere Bütüncül Bakmak
B)Hadis Üzerinde Araştırma Yapmak
C)Kur’anı Kerim İle Birlikte Okumak
D)Hadisin Hangi Olayla İlgili Söylendiğini Bilmek      
E)Yalnızca İman İle İlgili Hadisleri Dikkate Almak

22-Amr b. As bir keresinde Hz. Peygamberin, “Gündüzleri oruçla, geceleri de namazla geçirmen doğru olur mu?” diye sorduğunu, kendisinin de bunun doğru bir hareket olacağını söylemesinden sonra Hz. Peygamberin şöyle cevap verdiğini nakleder: “Böyle yapma. Orucu bazen tut, bazen de tutma. Namaz da kıl, yatıp uyu da. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır...” Bu hadis İslam dininin ............................. dengesini gözet­tiğini göstermektedir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-Dünya-Ahiret          B-İman-İslam           C-Tevhid-Şirk
D-İslam-İhsan              E-İman-İbadet

23-Hac ibadetine niyetlenen kişilerin, bu ibadeti yerine getirecek kadar sağlıklı olmamaları nedeniyle yer­lerine vekil birini hac ibadeti için göndermelerine izin verilmesi, İslam dininin ................. dini olduğunun bir örneğidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-Kolaylık      B-Evrensel        C-İbadet        D-Fıtrat           E-Tevhid

24-Kur’an doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt etmemizi sağladığı için onun bir ismi de ………………….’dır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A-Furkan      B-Hüda         C-Şifa         D-Tenzil          E-Burhan

25-Ayet ve sureler indikleri bölgeye göre ................ ya da ................... olarak isimlendirilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Cüz-Hizb                        B)Sened-Metin             C)Mekki-Medeni  
D)Mushaf-Sure                  E)Lafız-Meal

26- Aşağıdakilerden hangisi “İslam” kelimesi­nin geldiği anlamlardan biri değildir?
A) Teslimiyet        B) Barış        C) Din       D) Esenlik        E)Selamet

27-Kur’an-ı Kerim’in tek kitap haline getirilmesinde ve çoğaltılma­sında görev alan ünlü hafız sahabe kimdir?
A) Zeyd B. Sâbit            B) Sâ’d B. Ubâde          C) Zeyd B. Harise
D) Ömer B. Hattab         E)Halit B. Velid

28-Bir hadiste Hz Peygamberin sözleri ve davranışlarını ifade eden kısma ne denir?
A)Sened          B)Sahih       C)Metin          D)Zayıf             E)Nakil
29-Aşağıdakilerden hangileri İslam dünyasında Kur’andan sonra hadis kitapları arasında en güvenilir kaynaklar olarak kabul  edilmiştir ?
A)Buhari-Muslim               B)Buhari-Tirmizi            C)Buhari-Nesai  
D)Müslim-Ebu Davud        E)İbni Mace-Enes Bin Malik

30-Anlamı kapalı olan ve manası zor anlaşılan ayetten ne kastedildiğini açığa çıkarma faaliyetine ……………. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tefsir       B) Tercüme       C) Meal    D) Çeviri         E) Te'vil

31-Ayetlerin Kur’an-ı Kerimdeki yer düzenlemesi kim tarafından yapılmıştır?
A) Peygamberimiz Yapmıştır. B)Vahiyle Belirlenmiştir.
C) Zeyt Bin Sabit Belirlemiştir.               D)Hz.Ebu Bekir Belirlemiştir.
E) Hz. Osman Belirlemiştir.

32-.………… Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtasıyla emir ve yasaklarını peygamberlerine iletme olayıdır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İlham           B) İman     C) Tevhid      D) İbadet          E) Vahiy

33- Aşağıdaki ayetler Kur’an-ı Kerim’in inananlara bahsettiği  başlıca konulardan hangilerinin kapsamına girer?
1- “De ki: O Allah birdir, büyüklük onda nihayet bulmuştur, Daim ve bakidir, Her şeyden müstağni ve her dileğin merci'dir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur.”
 2- “…Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.”
 3-“Namazı kılın, zekatı  hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber  rükû edin..”
 4-“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin…”


1.ayet
2.ayet
3.ayet
4.ayet
A)
İnanç
İbadet
Ahlâk
İbadet
B)
İbadet
İnanç
İbadet
İnanç
C)
İnanç
İbadet
İnanç
Ahlâk
D)
İbadet
Ahlâk
İbadet
İnanç
E)
İnanç
Ahlâk
İbadet
Ahlâk

Lise Temel Dini Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları ile ilgili aramalar 
9. sınıf temel dini bilgiler 1 dönem 2 yazılı soruları 10. sınıf temel dini bilgiler 1 dönem 2 yazılı soruları eğitimhane 5 sınıf temel dini bilgiler 1 dönem 2 yazılı soruları ve cevapları 9 sınıf temel dini bilgiler 1 dönem 1 yazılı soruları temel dini bilgiler test soruları temel dini bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları 5.sınıf temel dini bilgiler yazılı soruları temel dini bilgiler yazılı soruları ve cevaplarıYorum Gönder

 
Top