0

Fıkhî konulardaki ihtilafın sebeplerini tartışınız.

Kur’an-ı Kerim fıkhın asli delillerinden birisidir ve her ayeti şek ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde tüm insanlığa ulaşmıştır.

Fıkıhta bu durum sübut-u kat’i kavramı ile ifade edilmektedir.
Sübut bakımından ayetler kesinlik taşıdığından fakihler arasında ihtilafa sebep olmamakla birlikte,
ayetlerin geniş mana ve muhtevaya sahib olması yani delaletinin (anlamının) zannî olması sebebiyle bir ayetin yorumunda âlimler arasında farklılıklar olabilmektedir. İşte ayetin tefsir ve te’viline dair farklı görüş ve yaklaşımlar fakihlerin ihtilaf sebeplerinden birisidir.

Bu konuda örnek vermek gerekirse: Abdesti bozan durumları beyan eden Mâide suresinin 6. ayetinde geçen “lâmestümü’n-nisâe (kadınlara dokunduğunuzda)” ifadesini Şafiiler hakikat manası ile alıp kadına dokununca abdestin bozulacağını söylemişlerdir. Hanefiler ise bu ifadeyi mecaz manasında anlamışlar ve kadına dokunmakla değil, ancak cinsi münasebetle abdestin bozulacağına hükmetmişlerdir.Yorum Gönder

 
Top