0

1) Takvimler oluşturulurken, takvimlerin başlangıcı olarak aşağıdakilerin hangisinden
yararlanılmıştır?

A) Doğal afetlerden
B) Güneş’in hareketlerinden
C) Toplumları etkileyen önemli olaylardan
D) Dünya’nın hareketlerinden

2) Ülke olarak şu anda kullandığımız takvim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rumi Takvim           B) Miladi Takvim
  C) Hicri Takvim          D) Güneş Takvim

3)  Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği 622 yılı başlangıç olarak kabul edilir.
      Ay yılı esas alınarak hazırlanmıştır.
   Yukarıda belirtilen takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A) On iki Hayvanlı Takvim     
B) Miladi Takvim
C) Hicri Takvim          
D) Rumi Takvim

4)  Günümüzde kullandığımız takvimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Başlangıcı Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.
  B) Bu takvime göre bir yıl 365 gündür. 
  C) Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü esas olarak hazırlanmıştır.
  D) Bu takvimde bir yıl 7 aya bölünmüştür.

5)  Zamanın gün, ay ya da yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği
     çizelgeye ………………………… denir.

    Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
     A) takvim                          B) saat
     C) hafta                           D) milat

6) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürün değildir?

     A) mektup                        B) robot

     C) telgraf                        D) hoparlör

7) Aşağıda Hicri takvimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
B) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi başlangıcıdır.
C) Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir.
D) Bu takvimde 1 yıl 354 gündür.

8) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmediği dönemlerde insanların zamanı ölç-
    mek için kullandığı araçlardan birisidir?

9)  I- Güneş   II- Yıldız    III- Dünya   IV- Ay

    Yukarıdaki gök cisimlerinin hangilerinin hareketlerinden yararlanarak takvimler
      oluşturulmuştur?

     A)  I - II                              B) II - III
     C)  I – IV                            D) III - IV  


10)  Gündüz vakti yanımızda saat yokken aşaşağıdakilerin hangisinden yararlanarak zamanı az çok tahmin ederiz?

       A) Güneş                         B) Ay
       C) Bulut                          D) Pusula

 11)  I – Miladi Takvim                             
       II – On iki Hayvanlı Takvim                             
      III -  Hicri Takvim
   Türklerin geçmişten günümüze kullandığı takvimler hangi seçenekte doğru olarak
    sıralanmıştır? 
    A)  I - II - III                          B)  II – III - I
   C)   III - II - I                           D)  II – I - III
Yorum Gönder

 
Top