0

4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Sizler için Fen Bilimleri dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf Fen Bilimleri  2. Dönem 2. Yazılı Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.

Şimdiden bol şans sizlere...

NUH ÇİMENTO 4.SINIF  FEN BİL. 2. DÖNEM 2. YAZILI

A)Aşağıdakikelimeleriuygunboşluklarayerleştiriniz   (10 puan)

Buharlaşma, kütle,erozyon,mikroskobik, hacim, süzme,  ampul,insanlık,hareket, kapalı, iletkenkablo,sebze meyve  
1-      Maddemiktarına    …………………   denir.
2-      Maddeninboşluktakapladığıalana ……………………………….  denir.    
3-      Sıvımaddelerinısıalarakgaz hale geçmesine ………………………………………..  denir.
4-      Gözlegörülemeyenküçükcanlılara ………………………………………… canlıdenir.  
5-      Çevreninkorunmasıvegeleceknesillereaktarılmasıbir ………………………. görevidir.
6-      Makarnailesuyu …………………………………… yöntemiileayırabiliriz.
7-      ……………… ve ………………………………. çürümesinemikroskobikcanlılarsebepolur.
8-      Bircisminsabitbirnoktayagöreyerdeğiştirmesine   …………………………….. denir.   
9-      Toprağın en büyükdüşmanı ……………………………………. dur.
10-   En büyükısıveışıkkaynağımız ……………………. Tir.

B)1) Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) Tepsi B) Silindir C) Küp D) Küre

2) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz? 
A) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar.
B) Yakıt olarak doğal gaz kullanımı.
C) İnsanların kullandığı sprey ve deodorantlar.
D) Motorlu taşıtların egzoz gazları.

3) Aşağıdakilerin hangisinde ormanlar etkili değildir? 
A) Havanın temizlenmesinde
B) Yabani hayvanların barınması
C) Erozyonun azalmasında
D) Rüzgârın oluşmasında

4) Heyelan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Verimli tarım topraklarının eriyen kar suları ile denizlere sürüklenmesidir.
B) Bir yeryüzü şeklidir.
C) Büyük kaya parçalarının ya da gevşek toprak tabakasının yamaçlardan aşağıya sürüklenmesidir.
D) Toprağın enine sürülmesidir.

5) Aşağıda verilen minerallerden hangisi en değerlidir? 
A) Kömür
B) Altın
C) Mermer
D) Tebeşir

 6) Dünyaüzerindebulunansularlailgiliaşağıdakilerdenhangisiyanlıştır? 
A) Birçokcanlıyayaşamaalanıolur.
B) Dünyaüzerindekibütünsulariçmesuyuolarakkullanılabilir.
C) Karalaragöredahafazlayerkaplar.
D) Büyükkısmıtuzlusudur.

7) Aşağıdakilerdenhangisiarttığındaerozyonazalır? 
A) Ormanlar
B) Yağışlar
C) Rüzgârlar
D) Akarsular

8-Damarlarda akankandahangisibulunmaz?
A-Besin     B-Karbondioksit
C-Tükürük    D-Oksijen

9-Sıcaklıkları farklıolanmaddelerarasındaısıalışverişiolur.Buna göreaşağıdakiolaylarınhangisindeısıalışverişiolmamıştır?
A-Islakçamaşırlarınkuruması
B-Sıcaksuilesoğuksuyunkarıştırılması
C-Birkapsuyundondurucudabuzadönüşmesi
D-Tabağındüşüpkırılması

10- İskeletsitemimizinsağlığınıkorumakiçinaşağıdakilerdenhangisiniyapmalıyız?
A-Düzenliegzersizyapmalıyız
B-Çoksertyataklardayatmalıyız
C-Dar ayakkabılargiymeliyiz
D-Çokağıryüklerkaldırmalıyız

11-Aşağıdaki eşleştirmelerdenhangisiyanlışverilmiştir ?
A )Şimşek – doğalışıkkaynağı
B )Güneş – doğalışıkkaynağı
C )Yıldız – yapayışıkkaynağı
D )Sokaklambası- yapayışıkkaynağı

12-Aşağıdakilerden hangisiışıkkaynağıdeğildir?
A)Güneş       B)Yıldız     C)Ay        D)Yananodun

13-Şimşek-ampul-trafik lambası-masalambası
Yukarıdaverilenışıkkaynaklarındanbirgrupoluşturulduğundahangisidışardakalır?
A)Masalambası           B)Ampul
C)Şimşek                      D)Trafiklambası

14-En temelışıkkaynağımızaşağıdakilerdenhangisidir?
A)Enerji santrali      B)Ampul      C)Ay    D)Güneş

15-Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır?
A)Yapay ışık kaynağı         B)Suni ışık kaynağı
C)Aydınlık ışık kaynağı     D)Doğal ışık kaynağı

16-Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğidir?
A)Çöplüğe atılmış ampullerdir.
B)Bircismin her yönündenaydınlatılmasıdır.
C)Biryeriaydınlatırkenistediğimizyerindışındakibölgelerin de aydınlatılmasıdır.
D)Biryeriaydınlatırkençokazışıkkullanılmasıdır.

17. Köydeyaşayaninsanlar, şehirdeyaşayaninsanlaragöregökyüzündekiyıldızlarıdahaiyigözlemleyebilirler.
Buna göre, aşağıdakilerdenhangisişehirlerdeyaşayaninsanlarınyıldızlarıiyigözlemleyememesininbirnedeniolabilir?
a- )insansayısınınazolması
b- )Aydınlatmanınyanlışyapılması
c- )Sokaklambalarınınyetersizolması
d- )Gökyüzündekiyıldızsayısınınazolması

18. Aşağıdakilerdenhangisiseskirliliğineönlemolarakyapılmaz?
A. sanayikuruluşlarınınşehirdışınataşınması
B. makineleregürültüönleyicidonanımtakma
C. yüksek sesli ortamda kulaklık takma
D. trafikte gereksiz kornaya basma

19. Ses aşağıda verilen alanlardan hangisinde daha önemlidir?
A. haberleşme      B. Eğitim 
  C. ulaşım            D. tıp

20. Düzensiz ve şiddeti yüksek sesler……. neden olur.
Yukarıdaki cümlede noktalı gere ne gelmelidir?
A. ses kirliliğine               B. sesin yayılmasına
C. titreşime                      D. enerjiye

21. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir ses kaynağıdır?
A. gitar sesi                               B. dalga sesi
C. ırmak sesi                             D. kedi sesi

22. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Hafif sesleri kuvvetli seslerden ayıran özelliğe sesin şiddeti denir.
B.Megafon, hoparlör gibi aletler sesin şiddetini artırır.
C.Radyonun sesini artırmakla sesin hızını artırırız.
D.Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A.        İnsan sesi yapay bir ses kaynağıdır.
B.        Su altında ses yayılmaz.
C.        Ses, su dalgaları gibi yayılır.
D.        Makine sesleri doğal sestir.

24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.        Işık bir enerji türüdür.
B.        Işık titreşim sonucu oluşur ve yayılır.
C.        Sesbirenerjitürüdür.
D.        Sestitreşimsonucuoluşurveyayılır.

25. Sesçıkaran her varlıkseskaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?
A) İnsan     B) stetoskop
  C) rüzgâr       D) hayvan

26. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?
A) susesi                     B) rüzgârsesi  
C) düdüksesi  D) gökgürültüsü

27. Ses hangi ortamda en hızlı yayılır?
A) sıvılarda     B) katılarda
  C) gazlarda   D) boşlukta

28. Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) titreşmesi              B) ısınması                 
C) soğuması                D) hareketvetmesi

29. Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ses bir enerjidir.
B) Sesdalgalarhalindeyayılır
C) Sesdoğrusalbiryollayayılır.
D) Seskaynağındanuzaklaştıkçadahaazduyulur.

30. Çevremizdeki bütün sesleri duyamayız.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A) Çokşiddetliolması
B) Seskaynağınınçokuzakolması
C) Sesinşiddetinindüşükolması
D) Sesinkaynağındançıkansesininceolması


31. Seshangiortamdayayılmaz?
A) havada       B) suda
      C) katıda     D) boşlukta

32. Aşağıdakilerdenhangisidoğalseskaynaklarındanbiridir?
A) radyo sesi                           B) megafon sesi        C) kuzu sesi                D)  flüt  sesi

33. Kuvvet, cisimlere itme veya çekme olarak uygulanabilir. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin uygulanma şekli diğerlerinden farklıdır ?
A - Bozulan arabayı çekici ile çekmek.        
B - Sepete konan poşeti iple yukarıya doğru çekmek.
C - İplekuyudansuçekmek.                       
D - Tahtanınüzerineçiviçakmak.

34. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir ?
A - Yerinde duran kaya parçası.              
B - Frenyaparakyavaşlayanbisiklet.
C - Anidenhareketedenaraç.                 
D - Belli birsüreyuvarlandıktansonraduran top.

35. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet etkisiyle cismin şekli  değişmiştir ?
A - havayakaldırılanmasa
 B - dönentekerlek
C - açıkpencereninkapatılması
 D -  kazayapanaraç

36. Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek madde değildir ?
A - Paketlastiği                  B -  Bulaşıksüngeri
C -  Oyunhamuru              D -  yay

37. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme hareketi yapmaktadır ?
A - Düzyoldailerleyenaraba
B - Okuldan eve gidenöğrenci
C - Araba direksiyonunun çevrilmesi                 
D - Masanın itilmesi

38. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi için kuvvet gereklidir ?
A - Kapı kilidinin açılması   
     B - Futbol topuna vurma
C - Çantanın yukarı kaldırılması    
     D - hepsi

39. Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvet etkisinde gerçekleşmez ?
A - Masanın yerinin değiştirilmesi                        
B - Açık kapının kapatılması
C - Yanan mumun odayı aydınlatması                 
D - Sırtında çanta taşıyan çocuk

40. Aşağıda verilen hareketlilerden hangisi daha hızlıdır ?
A - otomobil     B - tren
C - uçak      D - gemi

41-Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır?
A)    Ekmek                        B)Balık                       C)Ağaç                        D) Kuş

42-Aşağıdakilerden hangisi uygun koşullar oluşturulduğunda canlılık özelliği gösteren uyku halindeki canlılara örnektir?
A)    Toprak            B) Nohut tohumu                    C) Yaprak                   D)Çiçek

43-Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşam alanlarına verdiği zararlardan değildir?
A)    Denizlere, akarsulara zehirli atık dökülmesi
B)     Fabrika bacalarına filtrelerin kullanılmaması
C)     Orman alanlarının yakılarak tarlaya dönüştürülmesi
D)    Tarlaya ekin ekilmesi

44-Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A)    Hareket eden her varlık canlıdır.
B)     Çevremizdeki tüm canlıları çıplak gözle görürüz.
C)     Nilüfer çöllerde yaşayan bir çiçektir.
D)    Büyüme,beslenme,boşaltım vb. canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran özelliklerden biridir.

45-Aşağıdakilerden hangisi canlılar ile yaşam alanı yanlış olarak eşleştirilmiştir?
A)    Kuş-ağaç                     C)Karınca-toprak
B)     Yengeç-çöl                 D) Balık-deniz

BAŞARILAR

HER SORU 2 PUANDIRYorum Gönder

 
Top