0

ÖĞR. HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK İ.Ö.O.4/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ   2  .DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

A.-) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız.(15 PUAN)

1. (    )   Kızılay,kan bağışı ve afetzedelere   yardım konusunda çalışan bir sivil toplum örgütüdür.
2. (    )  Türk Silahlı Kuvvetleri  sivil toplum örgütüdür.
3. (    )  Ameliyathane sağlık ocağında bulunmaz.
4. (    )  TEMA  vakfı  resmi bir kurumdur.
5. (    )  Kar tabakası veya tabakalarının  kuvvetlerin  etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketine Çığ denir.

B.-)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri  parantez   içinde verilen  uygun sözcüklerle doldurunuz.
(30 PUAN)

 (YARDIMSEVERLİK,    RESMİ KURUM,DAYANIŞMA, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ, YEŞİLAY,ASTAR,DERNEK,EKONOMİ, DEPREM,GÖRENEK)
                                                                                            
1.-) Bir topluluğu oluşturanların;duygu,düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasına,yardımlaşma ve iş
      birliği içinde olmasına…………………….…………denir.
2.-) Giderleri devlet tarafından karşılanan ve görevlileri devlet tarafından atanan yapılara………       … …….. denir.
3.-) Zor durumda olan insanlara maddi ve manevi yönden destek olmaya………… …………..denir.
4.-) Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu alışkanlıkları ile mücadele eden kurumun adı ……………………………dır.
5.-) Giyecek,perde,çanta,ayakkabı gibi şeylerde  kumaşın ve derinin iç tarafına geçirilen  ince kata …………………denir.
6.-) Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluğa……………….……………denir.
7.-) İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerini  ve bu faaliyetlerden  doğan ilişkilerin
       bütününe ….…………………        denir.
8.-) Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri
      ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ………………………..denir.
9.-) Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına ………………………………denir.
10.-) İnsanların toplumsal sorunlar hakkında (eğitim,çevre,sağlık vb) görüşlerini dile getirmek ve sorunların çözümüne
       katkıda bulunmak amacıyla oluşturdukları birliklere …….…………………………………..denir..

C) Aşağıda 1.sütunda verilen sözcüklerle 2.sütunda verilen tanımları   eşleştiriniz. (15 PUAN)

      1.SÜTUN                                                        2.SÜTUN     
1.-)  KAMU              a.-) Bir dağın ya da tepenin  yamacındaki gevşek malzemelerin kayarak yer değiştirmesi
2.-)  KÜLTÜR          b.-) Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
3.-)  GÖRENEK      c.-)  Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon
4.-)  HEYELAN       d.-)  İnsan türüne özgü bilgi,inanç ve davranışlar bütünü ile  bu bütünün parçası olan maddi nesneler.
5.-)  GALERİ           e.-) Bir ülkedeki halkın bütünü

 Ç) Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup doğru olan seçeneği daire(O) içine alınız.(30 PUAN)

1.-) Sel,yangın,deprem ve benzeri afetlerde insanlığın hizmetinde olan kurum hangisidir?
      A) Yeşilay,    B) Kızılay    C) LÖSEV    D) Çevre Koruma Vakfı

2.-)Ormanların Yaraları” ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
1-Odun ve kereste ihtiyacımızı sağlar
2-Eğimli yamaçlarda erozyonu önler.
3-Her türlü dinlenme ihtiyacımıza cevap verir
4-Yurt savunmasında, çeşitli yönlerden kolaylık sağlar
5-Yabani ve özellikle av hayvanlarını barındırır
6-Yağış sularını yer altına toplar,bunlarında kaynaklar halinde çıkmasını sağlar
7-Havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlar”  
A)    1,2   B)  1,2,3        C) 1,3,5,7       D) Hiçbiri

3.-) “ Soru cevaplarına dayalı,insanların görüşlerini,düşüncelerini ortaya çıkarmak için yapılan inceleme ya da araştırma türü “aşağıdakilerden hangisidir?    
A) Röportaj    B) Anket       C)Panel      D) Sınav

4.-)” Sosyal Faaliyetlere Katılırsak” aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gerçekleşebilir?
     A)Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabiliriz. 
B) Sosyal ilişkilerimde anlayışlı,saygılı ve ölçülü olabiliriz.
     C)Kendimizi geliştirme imkanı bulabiliriz .Hoşça vakit geçirerek yeni arkadaşlıklar kurabiliriz.  
D) Hepsi gerçekleşebilir.

5.-) “Eğitsel kulüplere Katılırsan” aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gerçekleşmeyebilir?
A) Planlı çalışma alışkanlığını kazanabilirsin
B)Kendine ve başkalarına güvenirsin.
C) Farklı görüş,anlayış ve çalışmaların hoşgörü ile karşılayabilirsin. 
D) Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatamazsın.

6.-) “Toprağın selinti suları ve rüzgarla süpürülmesi “olayı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Deprem,    B) Erozyon         C) Çığ            D) Heyelan

7.-) “Bir toplumda,  eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, töre ve davranışlar.”şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
             A) âdet               B) gelenek           C) görenek                  D) alışkanlık

8.-) Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
1.-) Kurtuluş Savaşı,Türk ulusunun dayanışması sonucu kazanıldı.
2.-) Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde  yediden yetmişe herkes bu savaşa katıldı.Herkes üstüne düşen fedakarlığı yaptı.
3.-) Bu savaşı milli beraberlik duyguları içerisinde kazandık. 
4.-)Türk milletinin azmi ve dayanışması sonucunda başarıya ulaştık.     
A) 1     B) 1,2    C) 1,2,3      D) 1,2,3,4

9.-) Türkiye’de TRT yayınlarına  siyah-beyaz olarak hangi tarihte başladı?
A) 1956       B) 1925    C) 1936     D) 1968.

10.-) Aşağıda mucitlerle - icatlar eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Aleksander Graham Bell-Telefon  B) Mısırlılar – Papirüs 
C) T’sai Lun-kağıt   D)Samuel F.B.Morse- Bilgisayar

D.)  Aşağıdaki soruların cevaplarını kısa,açık  ve öz olarak yazınız.(10 PUAN)

1.-) Gök cisimlerinin hareketini izlemek ve takvimler yapmak için kurdukları yerlere ne ad verilir? CEVAP:………… 

2.-)Zamanın,gün ,ay ya da yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye ne ad verilir? 
CEVAP:………….

3.-) “İYİ Kİ VAR ! dediğiniz teknolojik ürünlerden 6 tanesinin adlarını yazınız. 
CEVAP:
1.-) ............................... …      
2.-)…………………….          
3.-………………………
4.)…………………………… 
5.-)…………………… 
6.)…………………..

4.-)Sürekli televizyon izlemenin çocuklarda yarattığı olumsuz etkiler nelerdir? 
CEVAP:
1.-)……………………………..
…………………………. 
2.-)……………………  
3-)…………………………………
4.-) ……………………………………………

5.-) Deprem gibi insanların yaşamını veya faaliyetlerini tehdit eden,ani ve kontrol edilemeyen olaylara ne denir? 
CEVAP:……………………………………………………………………………  Yorum Gönder

 
Top