0

Aşağıdaki testlerin doğru şıklarını işaretleyiniz.(20.3:60P)

1-Büyükbaş hayvancılığının en çok yapıldığı bölgeler hangisidir?
A-Doğu Anadolu-İç Anadolu                  B-Akdeniz-Ege                
C-Doğu Anadolu-Karadeniz                   D-Marmara-Ege

2-Urartuların başkenti neresidir?
A-Hattuşaş                                      B-Tuşpa                                           
C-Sardes                                      D-Karabalasagun

3- Tarım İşletme Genel Müdürlüğü nün kısaltması aşağılakilerden hangisidir?
A-TİGM                                  B-TAİGEM                             
B-TAİG                                  D-TİGEM

4-Anal adı verilen yıllıkları kimler kullanmıştır?
A-Hititler                             B-Urartular                        
C-Sümerler                         D-Babiller

5-Töre nedir?
A-Yazılı olmayan kurallar                       B-Yazılı olan kurallar                   
C-Tören                          D-Halifelerin seçtiği kurallar

6-                              Medeni                                         Bedevi
                                                                         
A-                               Çöllü                                            Soylu
B-                                Köle                                            Şehirli
C-                              Şehirli                                           Çöllü
D-                              Çöllü                                             Şehirli
7-Talas savaşının yapıldığı yıl nedir?
A-750                               B-751                                  
C-752                                D-758

8-Karahanlıların bilinen ilk hükümdarı kimdir?
A-Teoman                           B-Nizamülmülk                          
C-Bilge Kül Kadır Han                        D-Karahanlı Mahmut

9-2.Köktürk Devleti nin kurucusuna derleyen toparlayan anlamında hangi lakap verilmiştir.?
A-Kaşgar                               B-Sultan                             
C-Kadır                            D-Kutluk

10-Divan-ı Lügat-i Türk Adlı eseri kim yazmıştır.?
A-Gazneli Mahmut                       B-Nizamülmülk                       
C-Yusuf Has Hacip                      D-Kaşgarlı Mahmut

11-Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?
A-Ateş yakıp dua etme                                   B-Asker uğurlama                 
C-Kız isteme                   D-Gelin ertesi

12-İyon topraklarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-Efes                            B-Gordion                          
C-İzmir                        D-Foça

13-Dandanakan Savaşı kimler arasında gerçekleşti?
A-Gazneliler-Karahanlılar                        B-Gazneliler-Selçuklular                 
C-Selçuklular-Karahanlılar               D-Uygurlar-Selçukluar

14-Kim hangi yılda Karahanlıların resmi dinini İslam ilan etti?
A-944 yılında Satuk Buğra Han                  
B-948 yılında Satuk Buğra han                
C-940 yılında Nizamülmülk             
D-944 yılında Yusuf Has Hacip

15-Şeker pancarı en çok ………………………………………….. de yetişir.
A-Doğu Anadolu                      B-Güneydoğu Anadolu                      
C-İç Anadolu                       D-Ege

16-Celali takvimini kim kullanmaya başlattı?
A-Tuğrul Bey                      B-Alparslan                      
C-Metehan                       D-Melikşah

17-İlk İslam türk devleti Aşağıdakilerden hangisidir?
A-Karahanlılar                 B-Hunlar                    
C-Köktürkler                        D-Selçuklular

18-Emevler Dönemi hangi yıllar arasındadır?
A-661-750                           B-750-1212                      
C-630-661                            D-751-780

19-İslamiyet ………………………………….. dan sonra Türklere yayılmaya başladı.
A-Kaşgarlar                      B-Hunlar                   
C-Talas Savaşı                 D-Dandanakan Savaşı

20-Ziggurat denen tapınakları kim kullandı?
A-Mezopotamyalılar                B-Hititler                     
B-Anadolular                D-İyonlar

Aşağıdaki boşlukları uygun olarak doldurunuz.(2.10:20P)

21-DSİ nin açılımı …………………………………………………………………… dır.
22-Bedir Savaşı  …………………………………………………………………… arasında yapıldı.
23-Tarım kredi kooperatifleri kısaltması  ………………… dir.
24-Abbasiler en parlak dönemini …………………………………………………. Döneminde yaşadılar.
25-Tarım ürünlerinin alım satışını yapan kurum ………………………………………….. dir.
26-İlk vahiy ………………………. Yılında indi.
27-Mutluluk veren bilgi adlı eseri …………………………………………. Yazmıştır.
28-Nizamülmülk  ………………………………………………………….. adlı eseri yazmıştır.
29-Melikşah ………………………………………….. in oğludur.
30-İlk türk devleti …………………………………………… dır.
Doğru-yanlışları yapınız.(5.1:5P)
31-Turunçgiller en çok Ege Bölgesi nde yetişir.(………)
32-Küçükbaş Hayvancılık Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerinde yaygındır.(………)
33-Tarihteki ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır.(……..)
34-Mısır en çok Ege Bölgesi nde yetişir.(…….)
35-Tütün sanayi bitkileri arasında yer alır..(………)
Sorulayı cevaplayınız.(3.5:15P)
36-4 halifeyi sırasıyla yazınız.
37-Tarımı destekleyen kuruluşların 5 tanesini yazınız.
38-Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıklarını yazınız ve belirtiniz.                                                                                      Yorum Gönder

 
Top