0

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016  yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)
Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmiştir. Cevap Anahtarından doğru ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir nevi 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))

Lise 4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları cevap anahtarlı olarak burada arkadaşlar...

Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)

Sizler için 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.

Şimdiden bol şans sizlere...


2015  /2016 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 12.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

ADI:                                                   SOYADI:                                                               SINIFI/NO:                         PUANI

’Kim bir cana…  Kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış olur.’’(Maide 32.Ayet)
1.Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A-İslam dininde her bireyin istediği dini seçme hakkı vardır.
B-İslamiyet yaşama hakkına büyük önem verir.
C-İslamiyet Zorunlu olmadıkça savaşılmamasını emreder.
D-Başkalarının can güvenliğini tehlikeye atacak her türlü davranışı yasaklar.
E-İslamiyet göre bir insanın yaşamasını sağlamak, bütün insanlara hayat vermek gibidir.

“Hz Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde yaptığı işlerden biri de Yahudi kabileleriyle ‘’Medine Sözleşmesi’’ adı verilen bir antlaşmayı imzalamak olmuştur.”
2.Bu olay peygamberimizin hangi yönüne dikkat çekmemektedir?
A-Önceliği barış ve diyaloga verdiğine
B-Hiç kimseye kin ve düşmanlık beslemediğine
C-İslam dinini tebliğdeki kararlılığına,
D--Hz Muhammed’in rahmet peygamberi olduğuna,
E- Barışçı bir kişiliğe sahip olduğuna,

3.Barış içinde yaşayan bir toplumda Aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A-Sevgi       B-Kardeşlik                     C-Barış    D-Huzur    E-Endişe ve Korku     

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi, halkın dini konularda aydınlatılması ve dinini daha iyi öğrenip anlayabilmesi için yaptırdığı çalışmalardan biri değildir?
A-Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması
B-Kur’anı Kerimin Türkçeye çevrilmesi
C-Kur’anı Kerim’in tefsirinin yapılması
D-Hz Muhammed’in hayatını anlatan eserler yazdırması
E-Hadis kaynaklarının dilimize çevrilmesini teşvik etmesi

5.Atatürk’ün katkılarıyla hazırlanan ‘’Sahih-i Buhari Muhtasarı  Tecrid_i Sarih Tercümesi ‘’ adlı eser  hangi alanda yazılmıştır?
A-Fıkıh         B-Hadis                           C-Kelam                              D-İslam Hukuku                                E-Tefsir

6.Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı bir dindir?
A-Taoizm        B-Budizim                  C-Hristiyanlık                    D-Hinduizm  E-Sihizm 

7.Aşağıda Hristiyanlıkla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Teslis inancı vardır
B-Kutsal kitapları  Tevrattır
C-ibadet yerleri kilisedir
D-Din adamları papaz ya da rahip adını alır
E-Vaftiz ve Günah çıkarma önemlidir.

8) Peygamberimiz, insanların ölünce sevaplarının yazıldığı amel defterinin kapanacağını, ancak bazı insanların öldükten sonra da sevaplarının yazılmaya devam edeceğini haber vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştiren kimse.
B) İhtiyaç sahibi birine sadaka veren kimse.
C) Herkesin faydalanabileceği eser yazıp, ilme katkı sağlayan kimse.
D) Okul, hastane gibi insanların sürekli kullanabileceği eserler bırakan kimse.
E) Cami, çeşme gibi insanların sürekli kullanabileceği eserler bırakan kimse.

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü ile ilgili değildir?
A) “Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize küsmeyin, kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Hadis-i Şerif)
B) “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara suresi, 256. ayet)
C) “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis-i Şerif)
D) “Gel, gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.” (Mevlana)
E) “Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kafirun sure, 6. Ayet


10) Hoşgörü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hoşgörü, farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak saygı göstermektir.
B)  İslam dini hoşgörü dinidir.
C) Varlığını mutlu bir şekilde sürdürebilmesi için bireyin huzurlu ve hoşgörülü bir ortamda yaşaması gerekir.
D) Olumsuz davranışlar yapan, daha sonra hatasını anlayıp telafi etmek için çaba gösteren kimseler, hoşgörüyle karşılanmalıdır.
E)  Hoşgörü, toplumsal yozlaşmanın sebeplerindendir.

11.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine verdiği önemi gösteren çalışmalardan biri değildir?
A-Harf inkılâbının yapılması
B-Din öğretiminin okullarda devletin resmi kurumlarında yapılmaya başlanması
C-Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkartılması
D-Din eğitiminin uzman kişilerce okullarda verilmesini istemesi
 E-Sağlıklı bir din eğitimi ve din hizmetleri için kurumsallaşmaya gidilmesi

12- İslam’ın temel prensiplerine dayanarak, nefsi arındırma,  ahlakı güzelleştirerek dini yaşama, ruhun kemale ermesine çalışarak Allah’a ulaşma ilmine ne ad verilir?
a) Siyer                                 b) Divan-ı Hikmet                               
c)Tasavvuf    d)Tefsir                       e) Hadis

13- Tasavvuf yolunda giden (yaşamaya çalışan) kimseye ne ad verilir?
a) Şeyh                  b) Misyoner                         c)Talebe    
d) Hoca                            e) Mutasavvıf    

14-  Mevlevi ayinlerinde kullanılan çalgı aleti hangisidir?
a) Fülüt                 b) Ney                   c) Saz                    
d) Kaval                e) Bağlama

15- “eline ,diline ,beline hakim ol “ sözü kime aittir ?
     a-Yunus Emre  b-Mevlana                     
c-Hacı Bektaş ı Veli   d-Pir Sultan Abdal  e) Hoca Ahmet Yesevi

16-Mevlevilikte iki elini açarak ve  dönerek yapılan törene ne denir?
a-Sema                 b-Cem     c-Ayin                  d-Zikir                  e- Rabıta

17- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mutasavvıflar ve eserleri yanlış eşleştirilmiştir?
a) Mevlana –Mesnevi                       
b) Ahmet Yesevi- Divan-ı Hikmet
c) Hacı Bektaş Veli- Makalat          
d) Ahmet Yesevi – Divan-ı Kebir     
e) Yunus Emre - Divan

”Sufi yer gibidir, kötü olan her şey onun üzerine atılır ama ondan güzelden başka bir şey çıkmaz. İyisi de kötüsü de ona basar, çiğner; bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir; yağmur gibidir, her şeyi sular.”

18- Yukarıdaki sözde sufilerin hangi özelliğine değinilmemiştir?
a) Kötülükten uzak olup yalnızca güzelden yana olur    
b) Halkın yükünü sırtında taşır
c) Kendini yalnızca ibadete adamıştır      
d) Kişi ayrımı yapmaz   
e) Herkese faydası dokunur.

19- Aşağıdakilerden hangisi bir barış elçisi olan Hz. Muhammed’in bir özelliği olamaz?
a)Hoşgörülü olması           
b) Kin ve nefret duygusuna sahip olmaması
c)Kavga ve kötü sözden uzak durması   
d) İnsanların yararını gözetmesi
e) İşlerini kendi başına buyruk yapması

“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.” (Bakara s. 208)
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”( Ahzab s. 70)
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.”(Maide s. 8)

20- Yukarıdaki ayetlerde hangisine vurgu yapılmamıştır?
a) Barışı sağlama   b) Sabırlı olmak     c) Adil olmak  

d) Doğru ve güvenilir olmak   e) Şeytana uymamak

2015 /2016 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 12.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI(A)
1- A-İslam dininde her bireyin istediği dini seçme hakkı vardır.
2- C-İslam dinini tebliğdeki kararlılığına,
3- E-Endişe ve Korku
4- D-Hz Muhammed’in hayatını anlatan eserler yazdırması
5- B-Hadis        
6- C-Hristiyanlık
7- B-Kutsal kitapları  Tevrattır
8- B) İhtiyaç sahibi birine sadaka veren kimse.
9- C) “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis-i Şerif)
10- E)  Hoşgörü, toplumsal yozlaşmanın sebeplerindendir.
11- A-Harf inkılâbının yapılması
12- c)Tasavvuf   
13- e) Mutasavvıf      
14- b) Ney      
15- c)Hacı Bektaş ı Veli  
16- a)Sema  
17- d) Ahmet Yesevi – Divan-ı Kebir    
18- c) Kendini yalnızca ibadete adamıştır     
19- e) İşlerini kendi başına buyruk yapması
20-b) Sabırlı olmak     Yorum Gönder

 
Top