0

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi  2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016  yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)
Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmiştir. Cevap Anahtarından doğru ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir nevi 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi  Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))

İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları cevap anahtarlı olarak burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


................................................. İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ
II. DÖNEM II. YAZILI
1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”,   yanlış olanların başına ise “ Y” yazınız. (10 P)
1- (     ) Toplumsal düzeni sağlayan din, ahlak, görgü, örf ve adetler yazılı kurallardır.
2- (     ) Yaşadığımız çevreyi korumak, oraya olan saygı bağımızı güçlendirir.
3- (     ) Devlet gücünü sivil toplum örgütlerinden alır.
4- (     ) Herkes ayrım gözetmeksizin kanunlar önünde eşittir.
5- (     ) İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kurallara özgürlük denir.
6- (     ) Kamu mallarından ve ortak yaşam alanlarından herkes yararlanamaz.
7- (     ) Uzlaşı birlikte yaşamayı kolaylaştırır ve değerli kılar.
8- (     ) Kurallar ihtiyaca ve zamana göre esnetilebilir, değiştirilebilir ve kaldırılabilir.
9- (     ) Ortak malları kullanırken bencil olmamalı, ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde kullanmalıyız.
10- (     ) Ön yargılı davranmak kişiler arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler.

2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere uygun kelimelerle doldurunuz. (10 P)

millet - kargaşa – STK - ortak kültür – devlet - yaptırım - kural – toplum - yurt - uzlaşı
 
 
1.      Kurallara uyulmazsa toplumda …………………… meydana gelir.
2.      Bir ulusun üzerinde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü toprak parçasına ………………….. denir.
3.      Davranışlarımıza yön veren, hangi durumlarda nelere uymamız gerektiğini belirten ilkelere ………….... denir.
4.      Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna ……………….. denir.
5.      İnsanların birbirlerine anlayışlı ve hoşgörülü davranması ………………….. ortamı sağlar.
6.      Yazılı olmayan kuralların yaptırımı ………………….. tarafından düzenlenir.
7.      Devlet kurumları dışında insanlara yardım eden, gönüllülerden oluşan kuruluşlara ……………… denir.
8.      Birbirinden farklı insanların aynı yerde yaşamasını sağlayan, yaşadıkları yeri yurt yapan ve onları birbirine bağlayan öğelere …………………………… denir.
9.      Yazılı kurallara uyulmazsa ……………….. tarafından ceza verilir.
10.  Kurallara uymayan kişilere eşit ve adaletli şekilde ………………… uygulanır.

4) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (80 P)


1- Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biri değildir?
A) Görgü kuralları
B) Din ve ahlak kuralları
C) Hukuk kuralları
D) Örf ve adetler

2- Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?
A) Bireylerin güvenliğini sağlamak                 
C) Yasalar önünde eşitliği sağlamak
B) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak
D) Küsleri barıştırmak

3- Vatanı oluşturan toplumsal değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bayrak                   C) Dil
B) Uzlaşı                    D) Ortak kültür

4- Aşağıdakilerden  hangisi  barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?
A) Rehin almak ve tehdit etmek
B) Dilekçe hakkını kullanmak
C) Mahkemelere başvurmak
D) Kamuoyu oluşturmak

5- Kamu giderlerini karşılamak üzere, vatandaşların devlete ödediği paraya …………... denir.
    Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)  imece                         C)  vergi               
B)  yük                             D)  kredi

6- Herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman ilk tepkimiz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Şiddete başvurmak
B) Uzlaşmak
C) Polise başvurmak
D) Mahkemeye başvurmak

7- Aşağıdakilerden hangisi kuralların bize sağladığı yararlar arasında gösterilemez?
A) Kurallar, toplumsal düzeni sağlar.
B) Kurallar, bizi kısıtlar ve hayatı zorlaştırır.
C) Kurallar sayesinde özgürlüğün sınırları belirlenir.
D)Kurallar, davranışımızın sonucunun nereye gittiğini görmemizi sağlar.

8- Hepimiz farklıyız. Farklılıklarımıza saygı duymalıyız.
    Farklılıklara saygılı olmayı geliştirecek en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoşgörülü olmak
B) Ön yargılı olmak
C) Çıkarcı olmak
D) Ayrımcı olmak

9- Aşağıdakilerden vatandaşın devlete karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?
A) Seçimlerde oy kullanmak                                                           
B) Askerlik yapmak                          
C) Vergi vermek
D) Büyüklere saygılı davranmak

10- Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk ve uzlaşı bilinciyle hareket edip, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
A) Haksızlık edeni kendi cezalandırmalıdır.
B) Haksızlığa boyun eğmeli, sesini çıkarmamalıdır.
C) Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır.
D) Kendisi de bir başkasına aynısını yapmalıdır.

11- Toplumda düzeni sağlayan, huzur ve barışı koruyan yazılı ve yazısız kurallar vardır.
      Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biridir?
A) Yaşlılara saygı göstermek
B) Kırmızı ışıkta geçmemek
C) Bayramlarda büyüklerin elini öpmek
D) Farklı düşüncelere saygılı olmak

12- Aşağıdakilerden hangisi insani değerler arasında yer almaz?
A) Hoşgörü                    C) Çatışma
B) Kardeşlik                   D) Adalet

13- Ülkemizin birlik ve düzeni için sorumlu ve aktif yurttaşlar olmamız gereklidir.
     Aşağıdakilerden hangisi aktif bir yurttaşın yapması gerekenlerden biri değildir?
A) Kanun ve kurallara uymak
B) Okuldan kaçmak
C) Askerlik yapmak
D) Seçimlere katılmak

14- Aşağıdakilerden hangisi yazılı hukuk kurallarının özelliklerinden değildir?
A)  Devlet tarafından konur.                      
B)  Yasalar şeklinde karşımıza çıkar.
C)  Yasalara uymazsak devlet tarafından ceza verilir.                  
D)  Toplum içinde kendiliğinden ortaya çıkar.

15- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede demokrasinin gelişmişliği hakkında fikir vermez?
A) Sivil toplum kuruluşlarının isimleri                                
B) Sivil toplum kuruluşlarının sayısı
C) Sivil toplum kuruluşlarının niteliği
D) Sivil toplum kuruluşlarının üye sayısı

16- Aşağıdakilerden hangisinin yanlıştır?
A) Paylaşılan her şey üzerinde herkesin hakkı vardır.
B) Ortak malları kullanırken bencil olmalıyız.
C) Toplumun ortak mallarının korunması tüm yurttaşların sorumluluğundadır.
D) İnsanlar topluma ait olanı paylaştıkça kendilerini topluma ait hissederler.

17- Yazılı olmayan hukuk kurallarının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hapis cezası     
B) Para cezası     
C) Ayıplama, kınama 
D) Yasalara uygun cezalandırma

18- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının kurulma amaçlarından biri değildir?
A) Yurttaşların kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılama isteği                      
B) Yurttaşların sorunların çözümüne destek olma isteği
C) Yurttaşların devlete seslerini duyurma çabaları  
D) Yurttaşların bir araya gelip dedikodu yapma isteği

19-   I. Bilinçli   II. Duyarlı   III. Sorumluluk sahibi
        Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi ya da hangileri aktif yurttaşın tanımında yer alır?
A) Yalnız III                        C) I ve II              
B) II ve III                           D) I, II ve III

20- Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?
A) Devlete      
B) Kendine      
C) Topluma       
D) Ailesine
 J BAŞARILAR J
 ...............................

4/... Sınıf ÖğretmeniYorum Gönder

 
Top