0

Soru 1° :  Yönetim ne demektir ? Yurdumuzdaki yönetim yapısı kaça ayrılır ? Yazınız.
Cevap :  Kişilerin ,toplulukların kanun ve kurallara göre idare edilmesine  yönetim denir.
       Ülkemizde yönetim yapısı ; yerel yönetim ve merkezi yönetim olarak ikiye ayrılır.
1 –  Merkezi  Yönetim :
*  –  Valilik
*  –  Kaymakamlık

2 –  Yerel ( Mahalli )  Yönetim :
*  –  Belediye
*  –  İl Özel İdaresi
*  –  Muhtarlık 

Soru 2° :  Muhtarlık nerelerde bulunur ?  Muhtar kimdir ? Kaç yılda ve nasıl göreve gelir ?
Cevap :   Köy ve mahalle muhtarlığı olarak ikiye ayrılır. Her yerleşim biriminde bulunur.
Köy ve mahalleler muhtar tarafından yönetilir. 
*  Beş yılda bir seçimle iş başına gelirler.                                       
Köy ya da mahallede yaşayan insanlar tarafından seçilirler. 
*  Muhtar ,ihtiyar heyeti ( aza ) ile birlikte köy ya da mahalleyi yönetir.
Köy muhtarlığında köy öğretmeni ve imamı  İhtiyar Meclisinin doğal üyesidir.

Soru 3° :  Muhtarın görevleri nelerdir ?
Cevap :   
Sandık seçmen listeleri ilan etmek ,seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak.         
Askerlik çağına gelenlerin askerlikle ilgili işlerini takip etmek.
Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili kuruluşlara bildirmek.                                                                                       
*  Mahallede yürütülen hizmetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek.            

Soru 4° :  İl Özel İdaresi hakkında bilgi veriniz.
Cevap :  İl Özel İdaresi ;

Yerel yönetim birimidir. 
İllerde ve bazı ilçelerde bulunur.
Başında vali bulunur.   
Karar organları İl Genel Meclisi ve  İl Encümenidir.
Vali ,devlet tarafından atanır. İl genel meclisi üyeleri ise beş yılda bir seçimle iş başına gelirler.
 
Soru 5° :  İl Özel İdaresinin görevlerini yazınız.
Cevap :  Okul hastane gibi devlet kurumlarının binalarını yapmak. 
Belediye sınırları dışında kalan yol su kanalizasyon ,ağaçlandırma hizmetleri yapmak.                              
Çocuk yuvaları ,yetiştirme yurtları açmak .
Çevrenin korunması için çalışmalar yapmak.
*   Yaşlılara ,İhtiyaç sahibi fakir insanlara yardımda bulunmak.
            
Soru 6° :  Belediye nedir ? Belediye teşkilatı nerelerde kurulur ? Belediyenin başında kimler bulunur ?
Cevap :  Yerleşim merkezlerinde yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yasayla oluşturulmuş yerel yönetim birimine belediye denir.                                     
       Belediye teşkilatı ,nüfusu  5.000 ‘den fazla olan yerleşim merkezlerinde kurulur.
      Belediyenin başında ,belediye başkanı bulunur. Belediyenin karar organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümenidir.

Soru 7° :  Belediye meclisi hakkında bilgi veriniz.
Cevap :   *  Belediyenin karar organıdır.                                             
*  Belediye meclisinin başında belediye başkanı bulunur.                                                                                          
Beş yılda bir seçimle iş başına gelirler. 
*  Belediyenin gerçekleştireceği faaliyetleri görüşür.                           
Belediye bütçesini kabul eder.
*  Belediyenin imar planlarını onaylar.

Soru 8° :  Belediye encümeni  hakkında bilgi veriniz.
Cevap :   *  Belediye meclisi üyeleri içinden seçilen üyeler ile belediyenin hizmet bölümlerinin yöneticilerinden oluşur. 
Belediyenin yapacağı hizmetleri planlayan ve bu hizmetler karşılığından halktan alınacak ücretleri belirleyen birimdir.

Soru 9° :  Belediyenin görevleri nelerdir ?
Cevap :   *  Yangınlarda  görev alacak itfaiye teşkilatı kurmak
Çöplerin toplanması ve depolanmasını sağlamak.
Halkın ulaşımını sağlamak.
Park ve yeşil alanları açmak.
Cadde, yol ve kaldırımlar yapmak.                                   
Otoparklar, üst ve alt  geçitler yapmak.
Su ,kanalizasyon ve doğal gaz hizmetleri sunmak.
İmar planı hazırlamak.
Yapı ruhsatı vermek ,inşaatların kontrolünü yapmak.
Pazar yerleri kurmak.
Restoran, otel, kasap, fırın gibi yerleri temizlik yönünden denetlemek.
Nikah işlemleri yapmak.
Kütüphane, spor alanları, tiyatro, müzik, sinema salonları açmak.
Tarihi eserleri korumak.
Mesleki kurslar düzenlemek.

Soru 10° :  Belediyenin gelirleri nelerdir ?
Cevap :  Devlet bütçesinden ayrılan kaynaklar .           
Belediyelerin topladığı emlak, çevre ve temizlik vergisi 
 Şehir içi ulaşım hizmetlerinden( otobüs ,metro ,vapur ) sağlanan gelirler.
Doğal gaz ve su faturalarından elde edilen gelirler.
İlan, eğlence ve reklam vergisi
Belediyelere yapılan yardım ve bağışlar.
 İnşaatlardan ve iş yerlerinden alınan ruhsat gelirleri.
 Spor karşılaşmalarından ve pazar yerleri ücretlerinden elde edilen gelirler. 
 *  Belediyeye ait mülklerden elde edilen kira gelirleri.

Soru 11° :  Belediyenin hizmet birimleri nelerdir ?
Cevap :  Fen İşleri Müdürlüğü ,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ,
İmar Müdürlüğü ,
*  Eğitim ve Kültür Müdürlüğü ,
Temizlik İşleri Müdürlüğü , 
Sağlık İşleri Müdürlüğü , 
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ,
Zabıta Müdürlüğü ,
*  İtfaiye Müdürlüğü ,
*  Trafik Müdürlüğü ,
 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü .

Soru 12° :  Fen İşleri Müdürlüğü biriminin görevleri nelerdir ?
Cevap :  Fen İşleri Müdürlüğü ,                                                        

Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapar , onarılmasını sağlar.
Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini ,
*   Belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Soru 13° :  Zabıta  Müdürlüğü biriminin görevleri nelerdir ?
Cevap :  Zabıta  Müdürlüğü ,                                                       

İl ve ilçe halkının düzen, sağlık ve huzurunu sağlamak için alınan kararların yürütülmesini sağlar.
Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alır.
Halkın sağlıklı ve kaliteli hizmet almaları için çalışmalar yapar .

Soru 14° :  Büyükşehir sınırları içerisinde hangi yerel yönetim birimleri bulunur ?
Cevap :  Büyükşehirde ;
1 – Büyükşehir Belediye Başkanlığın ,
2 – İl Özel İdaresi ,
3 – İlçe Belediye Başkanlığı ,
4 – Mahalle Muhtarlığı.

Soru 15° :  Kamuoyu ne demektir ? Kamuoyu oluşmasında neler etkilidir ?
Cevap : Bir sorun veya konu hakkında halkın çoğunluğunun benimsediği genel düşünceye kamuoyu denir. 
 İnsanlar, yasalar çerçevesinde düşüncelerini ve görüşlerini özgürce söyleme hakkına sahiplerdir.
       Kamuoyu oluşmasında iki önemli güç ;
Sivil toplum örgütleri ,                                                                  
Medyadır (Gazete ,dergi ,kitap ,televizyon ,radyo ,internet ). 

Soru 16° :  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı niçin ve ne zamandır kutlanmaktadır  ?
Cevap :  
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması nedeniyle kutlanmaktadır.                     
1921 yılından itibaren Ulusal Egemenlik bayramı olarak kutlanmaktadır.
1935 yılından itibaren de Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 
1979 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ,Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ni başlatmıştır.

Soru 17° :  TBMM ne nerede , ne zaman açıdı ? TBMM’nin açılmasına kadar geçen dönem hakkınad bilgi veriniz.
Cevap :  Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre topraklarımız düşmanlar tarafından işgal edilmişti.
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmıştı.                                                         
Amasya, Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı.                     
12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanan meclis, Erzurum ve Sivas kongrelerinin esaslarını Misak-ı millî ilkesi doğrultusunda kabul ve ilan etti.
*  23 Nisan 1920 günü TBMM açıldı.
Parlamento geleneklerine göre, en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey Meclis’in ilk toplantısını açtı.

Soru 18° :  TBMM’nde kaç tane miletvekili var ? Milletvekili seçilme şartları nelerdir ?
Cevap : Bugünkü meclisimizde 550 milletvekili vardır.
Milletvekillerimiz seçimle belirlenir ve tüm illerimizi temsil ederler.
Milletvekilleri mecliste demokratik bir ortamda düşüncelerini ifade ederler, kararlar alırlar ve ülkemizi yönetecek yasalar çıkarırlar.

        Milletvekili Seçilebilmek İçin ;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ,                                      
En az ilköğretim mezunu olmak ,                                             
25 yaşını doldurmak ,                                                                     
Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak gerekir.  

Soru 19° :  Egemenlik ne demektir ? TBMM ne anlam ifade eder ?
Cevap :  Milli egemenlik ,bir milletin kendi geleceğini belirleme gücünü elinde bulundurması demektir.
Ülkemizde seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25 ‘tir.
TBMM ulusal egemenliğin temsil edildiği yerdir.
Devletimizin en yetkili yönetim organıdır.
Devlet ve toplum yaşamımızı düzenleyen yasalar TBMM’de yapılır.
Başbakan TBMM içinden çıkar.
Hükûmete güvenoyu veren, onu millet adına denetleyen ve gerektiğinde düşüren TBMM’dir.Yorum Gönder

 
Top