0

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))

Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


SORULAR

1-İpek yolunun Osmanlı Devletinin elinde olması Coğrafi keşiflere ortam hazırlamıştır.
-Coğrafi Keşifler, Rönesans Hareketlerine ortam hazırlamıştır.
-Rönesans Hareketleri, Reform hareketlerine ortam hazırlamıştır.
Buna göre verilen bilgileri dayanarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili olmuştur.
B) Coğrafi keşifler hem Rönesans hem de  Reform’da etkili olmuştur.
C) Rönesans ve Reform hareketleri sadece Avrupa’da ortaya çıkmıştır.
D) Tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi bulunmaktadır.

2- Yeni Çağda Avrupa’da Edebiyat, bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelere Rönesans adı verilir. Rönesans Döneminde Leonardo Da Vinci, Francis Bacon ve William Shakspeare gibi önemli sanatçı ve yazarlar yetişmiştir.
Buna göre Yeni Çağ Avrupa’sıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin eski etkinliğini kaybettiği söylenebilir?
A) Hümanizm (insancılık) Akımı
B) Skolâstik düşüncenin
C) Reform Hareketlerinin
D) Pozitif Düşüncenin

3-) Aşağıda verilen buluşlardan hangisi eğitsel ve kültürel gelişmesini doğrudan etkilememiştir?
A) Kâğıt                      B) Barut             C) Yazı                      D) Mürekkep

4-)   
·         Yazının bulunmasıyla;
·         -Tarihsel olaylar gelecek kuşaklara aktarılmıştır.
·         -Ticaret ve hukuk alanında bazı faaliyetler kolay yürütülmüştür.
·         -Toplumlararası bilgi alışverişi artmıştır.
Buna göre, yazının bulunması aşağıdaki hangi alanda etkisini göstermemiştir?
A) Askeri        B) Ekonomik         C) Kültürel           D) Öğretim

5- -) I-   Mesleki eğitimin verildiği teşkilattır.
       II-  Devşirme kökenlilerin yetiştirildiği saray okuludur,
       III- Dini ve pozitif ilimlerin okutulduğu, Osmanlı’nın temel eğitim kurumlarıdır.
Verilen bilgiler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir? (5 Puan)
              I                                    II                                       III    _
A) Sıbyan mektebi         Enderun                     Medrese
B) Lonca                          Medrese                     Enderun
C) Lonca                           Enderun                     Medrese
D) Enderun                     Sıbyan mektebi          Lonca

6-   Ali Kuşçu Semerkant'ta aldığı eğitimden sonra oradaki rasathanenin başına geçti. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından, Osmanlı ile aralarında elçi olarak kullanıldı. Fatih'in ona hayran olması ve onu İstanbul'a çağırması üzerine elçilik görevini tamamlayınca İstanbul'a yerleşti. Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yaptı.
Buna göre;
I.  Fatih bilim adamlarını korumaktadır.
II. Akkoyunlu-Osmanlı Savaşları uzun sürmüştür
III.Ali Kuşçu Tıp alanında çalışmalar vermiştir
 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I                 B) Yalnız II
C) I ve II                    D) II ve III

7-  Osmanlı Devleti'nde toprakların kullanım hakkı, devletin denetim ve gözetiminde halka bırakılmıştır. Ancak toprağını üst üste üç yıl ekmeyenden toprağı alınır ve bir başkasına verilirdi.
Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüşvet ve iltiması önlemek
B) Halka yeni iş alanları yaratmak
C) Halkı çiftçiliğe özendirmek
D) Üretimde sürekliliği sağlamak 

8- Osmanlı Devleti'nde hastane, kütüphane, kervansaray, medrese ve mekteplerin ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Vakıflar Osmanlı Devleti'nde ve daha önce kurulan Türk-İslam devletlerinde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgili söylenemez?
A) Toplumun yararına çalıştıkları
B) Türk - İslam devletlerinde görüldüğü
C) Devlete verilen vergilerle oluşturuldukları
D) Sağlık ve eğitim gibi alanlarda yardımlaşmayı sağladığı 
9- Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?
A) Bilim                              B- Sanat                         C- Ulaşım                      D- Hayvancılık

10- 8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
C) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

11-    15 ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa’da görülen reform hareketleri, öncelikle hangi alanda değişikliğe yol açmıştır?
A) Din                              B- Sanat                             C- Ticaret                    D- Yönetim

12- Avrupa'da özgür düşünce ortamı oluşmadan önce, düşünce sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A- Skolastik düşünce hakimdir.
B) Deney ve gözlem ön plandadır.
C) Felsefi( Düşünce akımları)  akımlar önceliklidir.
D) Herkes düşüncesini rahatça açıklamaktadır

13- • Urartuların sulama kanalları ve barajlar yapması
• Osmanlı Devleti’nde üretim yapmayan köylüden toprağın geri alınması
Tarihte farklı devletlere ait bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir?
A) Madencilik               B- Tarım                       C- Sanayi                 D- Hayvancılık

14- “ Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan Tımar Sistemi’nin işleyişinde görevli olan tımarlı sipahi, bulunduğu bölgede devletin kanunlarını da uygulardı.”
Parçada, Tımar Sistemi’nin hangi alanda rol oynadığına vurgu yapılmaktadır?
A) Ticaret                 B – Tarım                C- Kültür               D- Yönetim

15- İpek, baharat mücevher ve değerli kumaşların ticaretinin yapıldığı  yollar uzun yıllar Osmanlı Devletinin egemenliğinde kalmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
  1. Devletin ekonomik yönden güçlenmesine
  2. Ürün fiyatlarının pahalılaşmasına.
  3. Osmanlı devletinin siyasi açısından zayıflamasına.
  4. Osmanlı Devletinde halkın üretim faaliyetlerini bırakmasına 
 16-Yeni Çağda bilim, sanat ve edebiyat alanlarındaki değişme ve gelişmelere Rönesans denir.
Buna göre Rönesans’la birlikte öncelikle hangi alanda gelişme yaşandığı söylenebilir?
A- Kültürel alanda
B)  Askeri alanında
C)  Ekonomik alanında
D)  Madencilik alanında 

17-İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Gök - Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Türklerin uzak ülkelere göç etmelerine
B) Hükümdarın halk üzerindeki otoritesinin artmasına
C) Ülke içinde taht mücadelelerinin artmasına

D) Türklerin farklı dinleri kabul etmelerine

“Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir”
18-   Atatürk bu sözüyle aşağıdaki yönetim    biçimlerinden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Meşrutiyet                             C- Oligarşi
B) Demokrasi                              D-Monarşi

19- Osmanlı Devleti’nde vakıflara ayrılan topraklardan devlet vergi almazdı. Vakıf topraklarından vergi alınmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Devletin gelirlerinin yeterli olması                                
B)Vakıf arazilerinin hayır işleri için kullanılması
C)Vakıf topraklarının az olması                                        
D)Vakıf topraklarının Müslümanlar tarafından kullanılması

20- Bakırcılık, semercilik, nalbantlık, hallaçlık, yorgancılık vs, gibi insan gücüne dayalı birçok meslek günümüzde kaybolmaya yüz tutmuştur.
Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisi başlıca etkendir?
A) Sanayi ve teknolojide gelişmelerin olması
B) Turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi
C) Antika eşyalara karşı belirli bir ilginin olması
D) Söz konusu mesleklerin Türk kültürünü yansıtması   Yorum Gönder

 
Top