0

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarını siz oluşturabilirsiniz değil mi? Bir nevi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


1.   
    I. Karşımızdakini suçlamadan kaçınmak,
  II. Kendini doğru ifade etme,
III. Eleştirilere aldırmama

Etkili bir iletişim kurmak için yukarıdaki davranışlardan hangisi veya hangileri gereklidir?
 
  A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I. ve II.      D) II. ve III.


2. Aşağıda verilen bölgelerden hangisi daha çok iç göç almaktadır?
     
     A) Marmara                        C) Karadeniz
     B) Ege                                D) Akdeniz  
  
3.   Ülkemizdeki nüfus sayımı çalışmaları, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?

   A) Sağlık Bakanlığı              C) Nüfus Planlaması Müdürlüğü
     B) İç işleri Bakanlığı           D) Türkiye İstatistik Kurumu 


4. Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçları arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Çalışanların sayısını ve cinsini belirlemek
B) Tarım alanlarının kentlere göre dağılışını belirlemek
C) Nüfusun artış miktarını ve oranını belirlemek
D) Toplam nüfustaki kadın ve erkek sayısını belirlemek

5. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisi sonrasında başlamıştır?

     A) Pasinler Savaşı                             C) Kösedağ Savaşı       
     B) Malazgirt Savaşı               D) Miryokefalon Savaşı
  
6. Aşağıdakilerden hangisinde I. Beylikler Dönemi’nde Anadolu’da kurulan, Türk devletinin kurulduğu yer yanlış verilmiştir?

   A) Artuklular  ======) Mardin ve çevresi
   B) Saltuklular ======) Erzurum ve çevresi
   C) Mengücekliler =========) Erzincan ve çevresi
   D) Danişmentliler ========) Diyarbakır ve çevresi

 7.  Türkiye Selçuklu Devleti döneminde esnaf ve zanaatkârları korumak, iş ve meslek ahlakı öğretmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Ahi Teşkilatı                       C)  İskân Politikası                 
   B)  Lonca Teşkilatı                   D)  Tımar Sistemi


8. Lale Devri aşağıdaki isyanların hangisiyle sona ermiştir?

A) Kabakçı Mustafa İsyanı
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Patrona Halil İsyanı
D) Yeniçeri İsyanı
  
9. Aşağıdaki buluş ve kullanım alanı eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir?

   A) Yazı =====) Düşüncelerin saklanması
   B) Ateş ======) Karanlığın aydınlatılması
   C) Para ========) Halkın yönetime katılması
   D) Tekerlek ======) Ulaşımın kolay hale gelmesi
  
10. Avrupa’daki Reform Hareketleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

  A) Kiliseye duyulan güvenin azalmasına
  B) Akdeniz limanlarının önem kazanmasına
  C) Yeni ticaret yollarının bulunmasına
  D) Coğrafi Keşiflerin başlamasına
  
11.   İpek ve Baharat Yolu’nun Avrupa’ya ulaşım yolu, büyük ölçüde değişmiştir.

       Bu değişim, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz etkilemiştir?
     
    A) İngiltere                          C) İtalya
     B) Fransa                                 D) Osmanlı 

12. Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi’nin faydalarından biri değildir?

A) Üretimde sürekliliği sağlamak
B) Toprağı dinlendirmek için nadas alanlarını arttırmak
C) Hazineden para harcamadan bir orduya sahip olmak
D) Hazineden para harcamadan askerlere maaşlarını ödemek
13. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler’in sonuçlarından biri değildir?

A) Yeni kıtalar bulundu.
B) Akdeniz limanları önem kazandı.
C) Yeni bitki ve hayvan türleri bulundu.
D) Avrupalılar zenginleşti.


14. Sanayi İnkılâbı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A) Rusya                                  C) İtalya
B) Fransa                                     D) İngiltere  


15.   Din ve ırk farkını gözetmeksizin açılan vakıflar, bütün insanlığa hizmet amacıyla kurulmuşlardır.


       Buna göre vakıflarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vakıflar ihtiyaç sahiplerine yardım etmektedir.
B) Vakıflar, ülkede siyasi çalışmalar yapmaktadır.
C) Vakıflar gelirlerini yabancı ülkelerden sağlamaktadır.
D) Vakıflar daha çok yabancılara hizmet etmektedir.
  
16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde monarşik yönetimin uygulandığının kanıtıdır?

A) Hükümet meclise karşı sorumludur.
B) Hükümdar halka karşı sorumludur.
C) Yasama, yürütme ve yargı padişaha aittir.
D) Devlet yönetiminde din kuralları geçerlidir.

17. Ülkemizde yürütme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Başbakan ve Meclis Başkanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı


18.  Ülkemizde, devleti yönetecek kişiler, belirli aralıklarla eşit ve genel oy esası ile yargı denetiminde yapılan seçimlerle halk tarafından belirlenir.
 
    Verilen bilgiye göre bu durum, Türkiye Cumhuriyeti’nin
hangi özelliğini bizlere göstermektedir?

A) Demokratik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Hukuk Devleti
D) Laik Devlet 

19. I. Dünya Savaşı başladığı sıralarda Almanya Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisinin yanında yer almıştır?

A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Avusturya – Macaristan
  
20. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransız İhtilalı

B) Sömürgecilik yarışı
C) Sanayi İnkılâbı
D) Cumhurbaşkanı ve Meclis BaşkanıYorum Gönder

 
Top