0

8. Sınıf Inkılap Tarihi  2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 8. Sınıf Inkılap Tarihi  Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


8. Sınıf Inkılap Tarihi  2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 8. Sınıf Inkılap Tarihi  konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 8. Sınıf Inkılap Tarihi  dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 8. Sınıf Inkılap Tarihi  2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


1.   -10 Ağustos 1920 de Sevr antlaşması ile Anadolu’nun bir  
        kısmı İtalya ve Yunanistan’a verildi
     -  Sakarya savaşından sonra İtalya ve Fransa Anadolu’yu  
         boşalttı.
     -  20 Ekim 1921 de Fransa Ankara antlaşmasıyla TBMM yi  
        tanıdı
  Yukarıdaki bilgiler bakarak aşağıdakilerden hangisi  
  söylenemez?
 
  A) Anadolu’nun işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığı
  B) İtilaf devletlerinin Sevr antlaşmasının  
      uygulanamayacağını anladığı
  C) İngiltere ve Yunanistan’ın amacına ulaştığı
  D) Zamanla itilaf devletlerinin birbirinden ayrıldığı

2.  Lozan Konferansında Türk tarafının yoğun diplomatik mücadelesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
     
       A)  Tam bağımsızlığı sağlamaya
       B)  Ulusal egemenliği gerçekleştirmeye
       C)  Sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmeye
 D)  Yabancı sermayenin Türkiye’ye girmesini engellemeye

3.
·         Devlet başkanlığı sorununu çözmek
·         Yabancı devletlerin, Türkiye’deki siyasal rejim konusundaki kuşkularını gidermek
·         Hükümet bunalımını çözmek
Bu amaçla gerçekleştirmek için yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Meclisi Mebusanın açılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi

4. Atatürk askeri zaferleri siyasi başarılarla tamamladı.
 
     Aşağıdakilerden hangisi  bu siyasi başarılardan  biri değildir?
    
     A) Londra Konferansı        C) Ankara ve Kars antlaşmaları              
     B) Paris Konferansı           D) Mudanya Ateşkes antlaşması     


5. TBMM tarafından Mustafa Kemal’e hangi olay sonucu ‘Gazilik’ ünvanı  ve ‘Mareşallik’ rütbesi vermiştir?

     A) I.İnönü Savaşı                              C) II.İnönü Savaşı
     B) Sakarya Savaşı                 D) Büyük Taarrruz

6. Mustafa Kemal hangi savaş sonrası İsmet İnönü’ye 
     çektiği telgrafta " Siz orada yalnız düşmanı değil       
      milletin kötü talihini de yendiniz." demiştir?

      A) Büyük Taarrruz             C)  I. İnönü              
      B) Sakarya                         D) II. İnönü              

7.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki dış
     sorunlardan biri değildir?

       A) Kıbrıs sorunu              C)  Musul sorunu                 
       B) Nüfus mübadelesi      D)  Hatay sorunu

8. Türk Devrimi içte saltanata, dışta ise emperyalizme  
     karşı yapılarak, iki başarıyı birlikte gerçekleştirmiştir.
Bu nitelikleri temel alındığında aşağıdaki yargılardan  
hangisine ulaşılabilir?

 A) Türk halkına temel hak ve özgürlüklerini kazandırmıştır.
 B) Yönetimde monarşiden demokrasiye geçişi sağlamıştır.
 C) Bağımsızlıkla ulusal egemenliği birlikte gerçekleştirmiştir.
 D) Hukukun üstünlüğünü yaşama geçirmiştir.

9. Limanlarımızda gemi işletme hakkının Türklere verilmesi 
      hangi kanunla düzenlenmiştir?

     A) Medeni Kanun                      C) Kabotaj Kanunu  
     B) Kanuni Esasi                         D) Firariler Kanunu  

10.    I - Soyadı Kanunu                  II -  Medenî Kanun
       III - Şapka Kanunu                   IV -  Harf İnkılâbı

Yukarıdaki inkılâpların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) III-II-IV-I                                  C) II-III-IV-I
B) III-II-I-IV                                  D) II-III-I-IV


11.        - Şeyh Sait isyanı
              - Menemen olayı

Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.
B) Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.
C) Aynı bölgede çıkartılmıştır.
D) İnkılaplara karşı olanlar tarafından çıkartılmıştır.


12.  Mustafa Kemal Samsun’a hangi görevle çıkmıştır?

     A)  Kurmay Yüzbaşı                 C)  Mareşal olarak

     B)  9. Ordu Müfettişi              D)  Binbaşı olarak

13. 
 --- Kurtuluş Savaşının uzamasına sebep olmuştur.
 --- İşgalleri kolaylaştırmıştır.
  ---TBMM’nin otorite kurmasını geciktirmiştir.
 --- Zaman ve boşa para harcanmıştır.
 --- Milli birlik ve beraberliğin sağlanmaması

            Yukarıda verilen açıklamaya en uygun başlık   
      aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Kuva-i Milliye birliklerinin özellikleri
  B) TBMM’nin iç isyanlarla mücadelesinin sonuçları
  C)  Sevr Antlaşması’nın onaylanmamasının sonuçları
  D) TBMM’nin açılmasının nedenleri


14. Kütahya-Eskişehir yenilgisi üzerine TBMM’ye bağlı  
     kuvvetler Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya nehrinin   
     doğusuna çekildiler. 
   
     Aşağıdakilerden hangisi geri çekilmenin nedenleri 
     arasında sayılmaz?

    A) Yunan kuvvetlerini bulundukları mevkiden uzaklaştırmak             
    B) Zaman kazanıp orduyu güçlendirmek
    C) Ordunun daha fazla güç kaybetmesini önlemek                             
    D) Rusya’dan gelecek yardım için zaman kazanmak


15. Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nda “Milli kültürümüzü çağdaş  
     medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız.” Demiştir.
   Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak 
   gösterilemez?

 A) ”Devletin dini İslam’dır.” İlkesinin anayasadan çıkarılması
 B)   Medreselerin kapatılarak yerine üniversitelerin açılması
 C)  Türk Tarih Kurumu’nun açılması
 D) Türk Dil Kurumu’nun açılması


16. Atatürk;’1919 yılı Mayısında Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım’ demiştir.

Mustafa Kemal’in konuşmasında vurguladığı milli güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Siyasi güç             
B)  Ekonomik güç             
C)  Sosyokültürel güç
D)  Askeri güç

 17. Batı ile ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi için bir takım yeni inkılâplar yapılmıştır.

       Aşağıdakilerden hangisinin ekonomi ile doğrudan ilişkisi olduğu söylenemez?

      A) Takvim, saat değişikliği    
      B) Hafta tatili değişikliği     
      C) Soyadı Kanunu’nun kabulü  
      D) Yeni rakamların kabulü     


18. Aşağıda Kurtuluş Savaşı’ndaki bazı gelişmeler  
      eşleştirilmiştir.

     Bunlardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

   A)  Güney Cephesi          Rusların yenilgiye uğratılması
  B)  Gümrü Anlaşması     TBMM’nin ilk anlaşması
   C)   I.İnönü zaferi        Düzenli ordunun ilk başarısı
   D)  Londra Konferansı   TBMM  ilk kez itilaf devletleri                         
                                  tarafından hukuken tanınmış oldu.

19. Yukarıdaki kavram haritasında (?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  Çok Partili Demokrasi              C) Ulusal Bağımsızlık
B) Modernleşmenin aşamaları        D) Milli Egemenlik           

20. 

Mustafa Kemal yukarıdaki sözü doğrultusunda aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir?
  
   A) Kılık –kıyafette değişiklik yapmayı
   B) Tekke-zaviye ve türbeleri kapatmayı
   C) Türk tarih Kurumunu kurmayı
   D) Eğitim alanında yenilik yapmayı

Her soru 5’er puan, toplam 100 puandır.Yorum Gönder

 
Top