0

Görevden alınan memurlarla ilgili süreç nasıl işleyecek?

667 sayılı KHK’da darbe teşebbüsü ve FETÖ terör örgütü ile  mücadele çerçevesinde bunlarla ilgili  alınması gerekli tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, belirlenmiştir.
KHK’nın 4. maddesinde, açığa alınan kamu personeli ile ilgili sürecin nasıl yürütüleceği şu şekilde izah edilmiştir.
KHK’deki özel 657′ nin uygulanmayacak hükümlerinden birisi de, açığa alınanlar hakkında disiplin soruşturmalarına dair hükümler uygulanmayacak ve en geç 10 gün içinde soruşturma yapılacağına dair düzenlemedir.
KHK’nın 4. maddesine göre şuh hallerde , kamu personelinin görevine son verilecektir:
FETÖ’ye üyeliği bulunanlar 
FETÖ’ye mensubiyeti olanlar
FETÖ’ye birleşimi  olanlar
FETÖ’yle irtibatı olanlar
657’e tabi kamu personeli için süreç Nasıl işleyecek
Bu Kapsama girenlerin durumları, çalıştıkları kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda değerlendirilecek. Bu kurul teklifi ve ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılacaktır.
Açığa alınanların savunması alınacak mı
667 sayılı KHK’da, açığa alınanların savunmasının alınacağına dair bir hüküm yer almamaktadır. Değerlendirmeyi yapacak kurul; FETÖ’ye üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit ettiğinde, kamu görevinden çıkarmayı teklif edecektir. Ancak değerlendirmenin yapılabilmesi için en temel insan hakkı olan savunmaya başvurulmasında büyük bir ehemmiyet bulunmaktadır.
Açığa alınanların durumu ne olacak
Tüm açığa alınan  memur veya öğretmenin görevine son verilecek diye bir şey yok. Bu kapsam tümkamu personelini kapsayan bir kurulda   değerlendirilecek, kurulun değerlendirmesi sonrasında kamu görevinden çıkarma tedbiri uygulanacak.
Açığa alınan memur maaş alabilir mi
657 sayılı yasanın GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN MEMURLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ başlıklı 141.maddesinde “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.
657 sayılı yasanın 143.maddesinde de “Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine veya bereatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.” hükmü yer almatadır.
Özetle maaşının 1/3 ü kesilir, 143.madde yer alan durumlarda da bu kesilen paralan memura iade edilir.ceza almaması halinde de bu paralar kendisine iade edilir.
Açığa Alınan memur ne zaman görevine geri döner
Madde 145  Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Hükmüne istinaden “sadece idari soruşturması” bulunan personel en fazla 3 ay görevden uzaklaştırılabilir. Ancak idari soruşturmanın yanında adli soruşturma var ise, idari soruşturma sonuçlanmış olsa bile adli soruşturmanın selameti açısından sürekli 2 şer ay uzatılabilir.Yorum Gönder

 
Top