0

İNSAN OLMAK
İnsanı tanımlamak oldukça güç olmakla birlikte onu diğer canlılardan ayıran bazı özellikleri sıralanabilir:
İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır. Bu özelliği ile karar verir, tercih yapar, soru sorar, merak eder, şüphe duyar. İnsan alet yapan ve kullanan bir varlıktır. Yaptığı aletlerle yaşamını kolaylaştırır. İnsan eğitilebilir bir varlıktır. Bu sayede bilgi edinir ve beceri geliştirir.İnsan tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır. Geçmişine bakar ders çıkarır ve geleceğine yön verir.
İnsan toplumsal bir varlıktır. Yaşamak için diğer insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını karşılamak üzere hayvanlardan farklı olarak diğer insanlarla bir araya gelir ve düzenleyici bir kurum olan devleti kurar. İnsan aynı zamanda birlikte yaşamayı kolaylaştırmak için kurallar koyar ve kendisi de bu kurallara uyar. İnsan duygusal yanı olan bir varlıktır. Gülebilmek, ağlayabilmek, eğlenebilmek, mizah sahibi olmak insana özgü niteliklerdir. İnsan duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla ifade eder. Bu yollardan birisi de sanattır. İnsan sanat sayesinde düşüncelerini daha etkili bir şekilde anlatabilmektedir. İnsanın fiziksel özellikleri, dini, milliyeti, ırkı, cinsiyeti, yaşadığı yer vb. insanı insan yapan ayırt edici özellikler değildir.

Aşağıdaki  4(dört) soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.(5x4= 20 puan)

1)      İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Akıllı olması          B) Merak etmesi          
C)  Ses çıkarması        D) Soru sorması

2)      İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar?
A)    Doğar                    B) Büyür                    
 C) Okula gider        D) Geleceğine yön verir
           
3)      İnsanların bir arada yaşamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)    Devlet kurar          B)  Eğlenir                   
C) Kurallar koyar        D) Kurallara uyar

4)      İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Fiziksel özellikleri            B)Milliyeti                   
C)Düşünmesi              D)Yaşadığı yer

    5)  Aşağıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y harfi koyunuz. (20 puan )
(………..) Çocuklar askere gidebilir.
(………..) Çocuklar para kazanmak için işe gidebilir.
(………) Arkadaşlarımıza kötü davranmamalıyız.
(……….) Arkadaşlarımıza vurabiliriz.
(……….)Çocukların oyun hakları vardır.
(……….)Derslerde söz almadan konuşma hakkımız vardır.
(……….)Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir
(……….)Para vererek hak alabiliriz
(……….)Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.
(……….)Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır.  
         
 6 )Haklarınıza kendi yaşamınızdan 4 örnek  veriniz?  (8 puan)     
1…………………….
        2………………………….
        3……………………………
        4)……………………

     7) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? (5 Puan)                  
        A) Beslenme                      B)  Barınma            
        C) Düşünce ve İnanç         D)  Kanunlara uymama

    8) İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? (5 Puan)                
A.)   Soluk alıp verme                                          
B.)   Soğuk havada titremek
C.)  Sıcakta terleme                                             
D. )  Doğru ile yanlışı ayırt eder.

    9  ) İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile  iyi- kötü ayrımını yaparak sevgiye ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? (5 puan)
A)  İyi işler         B)  Güzel davranışlar        
C)  Faydalı işler         D) Kötü işler

10) Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı “ ne zaman başlar? (5 puan)
A) İlkokula başlayınca      B) Üniversiteyi kazanınca     
C) Doğduğumuzda            D) Yürümeye başlayınca

11) “Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?    (5 puan)
A)Haberleşme hakkı           B) Mülkiyet hakkı                
C)Eğitim hakkı                    D)Yaşama hakkı


12) Ailemize karşı sorumluklarımızdan 2  tanesini yazınız? (4 Puan)
1-
2-

13) Aşağıda verilen temel hak ve özgürlükleri uygun olan kavramlarla  çizgi çizip eşleştiriniz. (15 puan)

14) Bir öğrenci olarak sahip olduğunuz hakları işaretleyiniz.(8 puan ) 
  • Derse geç girme hakkı                                                    
  • Hastalanınca hastaneye gitme hakkı       
  • Oyun oynama hakkı                                                         
  • Bir işte çalışma hakkı    
  • Anne ve babamızla gidip oy kullanma hakkı                  
  • Eğitim alma hakkı
  • Arkadaşlarına dövme onlara vurma hakkı                                  
  • Yaşama hakkı
Yorum Gönder

 
Top