0

MAYOZ VE MİTOZ BÖLÜNME SORULARI

1.  Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4                                        B ) 6
C) 8                                         D) 16

2. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?
A) Büyüme, gelişme için gereklidir.
B) Kromozom sayısı yarıya iner
C) Vücut hücrelerinde görülür
D) Bir hücre iki yavru hücre oluşur.

3. Mitoz bölünmenin kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi aşağıdaki safhaların hangisinde olur?
A) Metafaz                  B) Anafaz
C) Profaz                     D) Telofaz

4. Mitoz bölünmede kromozomların kutuplara çekilmesi aşağıdaki safhalardan hangisinde olur?
A) Metafaz                  B) Anafaz
C) Profaz                     D) Telofaz

5.  Aşağıdakilerden hangisi iki mitoz bölünme arasındaki hazırlık evresine verilen isimdir?
A) Metafaz                  B) Anafaz
C) İnterfaz                   D) Telofaz

6. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin amacı değildir?
A) hücre sayısını artırmak ve onarmak
B) çeşitliliği sağlamak
C) yumurta ve sperm oluşturmak
D) kromozom sayısını yarıya indirmek

7. Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır?
A)  23                                      B) 36
C) 46                                       D) 48

8. 2n=12 kromozomlu bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz görülüyor.
Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?
A) 48                           B) 24
C) 18                           D) 6

9. Sperm hücresinde 12 kromozom bulunan bir canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor.
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
A)    24                               B) 12
B)    6                                 D) 3
                 
10. mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) vücut hücrelerinde gerçekleşir.
B) yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
C) yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner
D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur.

11. Mitoz bölünmenin evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) interfaz-profaz-metafaz-anafaz-telofaz
B) interfaz- metafaz- profaz -anafaz-telofaz
C) profaz-metafaz-interfaz- anafaz-telofaz
D) interfaz- metafaz-anafaz -profaz –telofaz

12. I. Hasar gören dokuların tamiri
      II. kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşumu
      III. çiçekli bir bitkide polen hücresinin oluşumu
Yukarıdaki hangileri mitoz bölünme ile oluşur?

A) I ve II                     B) I ve III
C) II ve III                   D) I, II ve III

13. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mayoz bölünme görülür?

A) kas hücresi                          B) sperm hücresi
C) eşey ana hücresi                  D) deri hücresi

14. 2n=36 kromozomlu bir hücrede art arda 2 mitoz ve 1 mayoz bölünme görülür.
Yukarıdaki hücrenin kromozom sayısı ne olur?

A) 9                             B) 16   
C) 18                           D) 36

15. Kromozom sayısı 160 olan bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz bölünme geçirirse, oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A)  16-20                     B) 16-80
C) 64-80                      D) 16-40

16. Mitoz bölünmenin hangi safhasında DNA miktarı hücrede iki katına çıkar?

A) telofaz                     B) metafaz
C) anafaz                     D) profaz

17. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

A) zigot                        B) embriyo
B) yumurta                   D) doku

18.  2n kromozomlu bir hücrenin bir defa mitoz bölünme geçirmesi sonucu hangisi meydana gelir?
A) 2n kromozomlu iki hücre
B) n kromozomu 2 hücre
C) 2n kromozomlu 4 hücre
D) n kromozomlu 4 hücre

19. kromozom sayısı 2n=20 olan bir hücre mayoz bölünme geçirirse kromozom sayısı kaç olur?
A) 40                          B) 20
C) 10                          D) 5


20. 13’ er kromozomlu sperm ve yumurta hücresinde meydana gelen zigotun kromozom sayısı kaçtır?

A) 13                          B) 26
C) 39                          D) 52

21. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşturulamaz?
     I. Epitel hücresi
     II. Karaciğer hücresi
     III. Eşey hücresi
A) yalnız I                                B ) yalnız III

C) I ve II                                 D) II ve IIIYorum Gönder

 
Top