0

ATATÜRK
       Atatürk, 1881 yılında Selânik’te doğdu.
       Babasının adı Ali Rıza Efendi’dir.
       Annesin adı ise Zübeyde Hanım’dır.
       Atatürk’ün kız kardeşinin adı Makbule’dir.
       Atatürk’ün hanımının adı Latife’dir.
       Atatürk’ün ilk adı Mustafa’dır.
       Kemal adını matematik öğretmeni vermiştir.
       Mustafa okul çağına gelince, annesinin isteği ile önce mahalle okuluna gitti.
       Sonra babası onu Şemsi Efendi okuluna gönderdi.
       Atatürk’ün doğduğu şehir olan Selanik, bu gün komşumuz olan Yunanistan denilen ülkededir.
       Eskiden devletimizin adı Osmanlı Devletiydi.
       Osmanlı Devletini, padişahlar yönetiyordu.
       Padişahlık, babadan oğla geçen bir yönetim şeklidir.
       Osmanlı devleti son zamanlarında iyi yönetilmediğinden zayıfladı. Düşmanlar yurdumuza girmişti. Yurdumuzu yöneten padişah bir şeyler yapamıyordu. Mustafa Kemal bunun üzerine Anadolu’ya geçmeye karar verdi ve Samsun’a gitti.
       Samsun’a, Bandırma vapuru ile gitti.
       Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a geldi.
       Samsun’a çıktığı tarih (19 Mayıs 1919) Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihidir.
       Atatürk; Amasya, Erzurum, Sivas’ta toplantılar düzenledi. Bu toplantılarda halkı, yurdumuzu kurtarmak için bilinçlerdi.
       Atatürk, Ankara’ya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.
       Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de Ankara’da açıldı.
       Atatürk; TBMM açıldığı günü çocuklara armağan etti.
       Atatürk düzenli bir ordu kurarak yurdumuzdan düşmanlarda kurtardı.
       Kurtuluş Savaşı 4 yıl sürmüştür.
       29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edildi.
       Yeni devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu.
       Meclis Atatürk’ü ilk cumhurbaşkanı olarak seçti.
       Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde ülkeyi yönetecekleri halk, oy kullanarak belirler.
       Atatürk; 10 Kasım 1938’de İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayında, saat 09.05(dokuzu beş gece) öldü.
       Atatürk’ün naaşı (cenazesi) Ankara’ya getirilerek Etnografya Müzesine konuldu.
       Atatürk için Ankara’da bulunan Anıt Tepe’de, Anıtkabir yapıldı.
       Atatürk, Anıtkabirde yatmaktadır.

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
Planlı Çalışması: Atatürk bütün işlerini planlı ve düzenli yapardı. Zorluklar karşısında yılmadı. Başarısını disiplinli çalışmasına borçludur. Kurtuluş Savaşı buna örnektir.
Vatan ve Millet Sevgisi: Atatürk vatanını ve milletini çok severdi. Atatürk, yurdumuzu düşmanlardan kurtararak milletimizi bağımsızlığa kavuşturdu.
İnsan Sevgisi: Atatürk insanları çok severdi. İnsanlara değer verirdi. Atatürk insanların barış ve huzur içinde yaşamasını isterdi. "Yurtta barış, dünyada barış” sözü dünya barışına verdiği önemi göstermektedir.
ATATÜRK İLKELERİ
Atatürk ilkeleri 6 tanedir.
1.    Cumhuriyetçilik: Cumhuriyet halkın yönetime katılmasıdır. Ülkemiz cumhuriyetle yönetilir.
2.    M i l liyetçil i k: Milli birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. Vatanımızı ve milletimizi çok sevmek demektir.
3.    Halkçılık: Halkçılık herkesin kanun önünde eşit olmasını öngörmektedir. Devlet hizmetlerinin halka ulaşmasıdır. Halkın seçimlerde yöneticileri belirlemesidir.
4.    Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Temel bir ilke olan lai klik akıl ve bilimi esas alır.
5.    Devletçilik:       Ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmada devlete düşen görevleri
belirlemektir. Baraj, yol, köprü, okul ve hastane gibi hizmetlerin devlet tarafından yapılmasıdır.
6.    İnkılâpçılık: Yenilik değişiklik ve çağdaşlık demektir. Atatürkçülüğün inkılâp anlayışı eski yi, kötüyü kaldırıp yerine yeniyi, iyiyi ve güzeli koymaktır. Bu anlayış, sürekli olarak çağdaşlaşmayı kapsar.CUMHURİYETTEN ÖNCE
CUMHURİYETTEN SONRA
Saltanat(padişahlık) ve Halifelik vardı.
Halk (Cumhuri yet) yönetimine geçildi.
Hicri ve Rumi takvim k ullanıl ıyordu.
Miladi takvim kullanılmaya başlandı.
Alaturka saat k ullanılıyordu.
Milletlerarası saat kabul edildi.
Ağırlık ölçüsü olarak okka k ullanılıyordu.
Ağırlık ölçüsü olarak kilogram kullanılmaya başlandı.
Uzunluk ölçüsü arşın, kulaç ve endaze kullanılıyordu.
Uzunluk ölçüsü olarak metre kullanılmaya başlandı.
Soyadımız yoktu.
Herkese bir soyadı verildi.
Ülkemizde medreseler, modern okullar,
Bu okulların heps i Tevhidi tedrisat kanunu ile
azınlık okulları, yabancı okullar vardı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Böylece eğitimde birlik sağlandı.
Arap alfabesi kullanılıyordu.
Bugünkü Türk Alfabesi kullanılmaya başlandı.
Kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verild i.
Mecelle denilen kanun vardı.
Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle aile hayatı yeniden düzenlendi. Resmi nikâh getirildi. Evlenme, boşanma ve miras konularında kadın erkek eşitliği sağlandı.
Köylüyü ezen aşar adı verilen vergileri vardı.
Çiftçi üretim için teşvik edildi.
Herkesin cüppe ve sarık giymesi serbestti.
Herkesin cüppe ve sarık giymesi yasaklanmış, bu kıyafetleri giyme hakkı yalnızca din adamlarına verilmiştir.
Kalkınma ve yatırımlar oldukça yetersizdi.
Yollar, köprüler, okullar, hastaneler ve fabrikalar yapılarak hızlı kalkınma hamleleri yapıldı.

 

Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin Kaldırılması
(1 Kasım 1922) (29 Ekim 1923) ( Mart 1924)
Şapka ve kıyafet devrimi
Kadınlara ve erkeklerle eşit haklar verilmesi
(25 Kasım 1925) (1926-1934)
Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması
(30 Kasım 1925)
Soyadı Kanunu                                                                                  (21 Haziran 1934)
Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü                     (1925-1931)

 

Mecellenin kaldırılması                                                                       (1924-1937)
Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhidi Tedrisat Kanunu) (3 Mart 1924)
 

Yeni Türk harflerinin kabulü                                                               (1 Kasım 1928)
 Yorum Gönder

 
Top