0

1.ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
            İLETİŞİM BİR SANATTIR
            İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir.
            İnsanlar iletişim konusunda diğer canlılara göre daha üstündürler. Çünkü insanlar konuşma, dinleme, isteklerini ve duygularını ifade edebilme ve karşısındakini anlayabilme becerilerine sahiptirler. Bu beceriler, insanlara, iletişimi geliştirme imkanı tanımıştır. İletişimin temelinde de etkileşim vardır.

ETKİLİ BİR İLETİŞİMDE YAPMAMIZ GEREKEN DAVRANIŞLAR
*        Konuşurken karşımızdaki insanı başkalarıyla kıyaslamamak.
*        Anlatmak istediklerimizi açık bir dille ifade etmek.
*        Beden dilini etkili bir biçimde kullanmak.
*        İnsanları yargılamadan konuşmak ve dinlemek.
*        Empati kurmak.

            İletişim kurmada, konuşmak kadar dinlemek de önemlidir. İnsanlar arasındaki iletişimsizliğin birçoğu dinlememekten kaynaklanmaktadır.Oysa dinlemek, insanların birbirlerini daha iyi anlamasını sağlamaktadır.

İyi bir konuşmacının özellikleri
İyi bir dinleyicinin özellikleri
v Karşısındaki kişinin yüzüne bakar.
v Ne söylemek istediğini düşünür.
v Ses tonunu düzenler.
v Normal bir hızla konuşur.
v Dinleyicilere dikkat eder.
v Bilgi sahibi olduğu konularda konuşur.
v Konuşurken jest ve mimiklerine dikkat eder.
v  Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
v  Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
v  Konuşmacıyla göz teması kurar.
v  Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
v  Yargılamadan, suçlamadan dinler.
v  Dinlerken başka bir işle uğraşmaz.
v  Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

Sen Dili
Ben Dili
*    “Sen”le başlar veya “sen”le biter.
*    Yargılayıcı, eleştirici ve suçlayıcı olabilir.
*    Öfke, kızgınlık, duyguları taşıyabilir, emredici olabilir.
*      “Ben”le başlar veya “ben”le biter.
*      Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.
*      Anlaşmazlıkları azaltır, konuşan kişiyi rahatlatır.
Sen diline örnek cümleler
Ben diline örnek cümleler
*    Dün akşam neredeydin sen ?
*    Okula neden geç kaldın ?
*    Sen, beni hiç anlamıyorsun !
*    Ben gelene kadar, burada bekleyeceksin !
*    Verdiğin sözleri neden yerine getirmiyorsun ?
*      Sorumluluklarını yerine getirmemene çok üzülüyorum.
*      Bu sabah seni göremeyince merakta kaldım.
*      Derslerine çalışmaman beni kaygılandırıyor.
*      Bu konuda sana hak veriyorum.

            İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnızca söylediklerine değil ; yüz ifadesine (mimik), el- kol hareketlerine (jest) ve ses tonuna da dikkat eder. İletişimde en önemli unsurlardan biri de iyi bir dinleyici olmaktır.

Olumlu İletişimi Engelleyen Faktörler

ü  Önyargılı olmak.                                    
ü  Emir vererek konuşmak.
ü  İnsanların ifadelerini önemsememek.


ü  İnsanları başkalarıyla kıyaslamak.
ü  Suçlayıcı ifadeler kullanmak.
ü  İnsanların dış görünümüyle alay etmek.


            Empati: Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden (kişinin gözüyle) görmek ya da kendimizi onun yerine koymaya medya denir.

            KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
            Basın: Gazete, dergi ve kitap gibi yazılı ve basılı iletişim araçlarına medya denir.
            Medya: Televizyon, radyo ve internet gibi görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir.
            Her türlü bilginin insanlar hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan basın ve medya doğru, dürüst, hızlı ve tarafsız (objektif) olmalıdır.
            Basın ve medya özgür olmalıdır. Görevlerini yerine getirirken hiçbir kişi grup ya da kurumun etkisi altında kalmamalıdır. Ancak bu özgürlük, kişilerin özel yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde sınırsız olmamalıdır.
            Kitle İletişim Araçları: Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına kitle iletişim araçları denir.
            Kitle iletişim araçlarının zamanla gelişmesi ve yaygınlaşması, insanlar arasındaki bilgi alışverişini artırmakta ve hızlandırmaktadır.
            Kitle iletişim araçları farklı insanların, toplumların ve kültürlerin birbirlerini daha iyi tanımasını sağlamakta ve insanlar arasındaki etkileşimi artırmaktadır.

            Kitle iletişim araçları, ticari faaliyetlerin geliştirilmesinde; kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir.

Toplumun, özellikle gençlerin ve çocukların; televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden korunması için RTÜK tarafından yaptırılan akıllı işaretler şunlardır:


Aşağıda anayasamızda belirtilen basın hürriyeti, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı ile ilgili maddelere yer verilmiştir.

Özgürlükler
Temel Hak Ve Özgürlüklerimizin Kısıtlanabileceği Durumlar

ü  İnsanlar özgürlüklere doğuştan sahiptir.
ü  Özgürlüklerin korunması ve kullanılması devletin görevidir.
ü  Vazgeçilmez ve devredilmez haktır.
ü  Yasalarla koruma altına alınmıştır. Kişi hak ve hürriyetleri anayasamızda yer aldığından devlet, bu hakların uygulanmasından sorumludur.

ü  Savaş hali
ü  Seferberlik hali
ü  Sıkıyönetim ilanı
ü  Olağanüstü hal
ü  Kamı sağlığı ve güvenliğini tehdit eden durumlar


ATATÜRK DÖNEMİNDE İLETİŞİM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
İradeyi Milliye
Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi'nde karar verilmiştir. Atatürk Milli Mücadelenin ilk yayın organı olan bu gazeteden söz ettiğinde  “Benim Gazetem” deyimini kullanmıştır.
Hakimiyet-i Milliye
Bu gazete Milli Mücadelenin öncüsü olmuş ve devletin sözcülüğünü yapmıştır. Bu gazetede Milli Mücadeleyi ve inkılapları destekleyen Anadolu basınından alıntılar yer almıştır.
Anadolu Ajansı-(AA)
TBMM açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920’de kuruldu. Ajans, devleti kuran bu kurumun çıkardığı ilk yasaları halka duyurdu.  Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

Aşağıda tabloda Atatürk döneminde, iletişim alanında yapılan çalışmaların kronolojik sıralaması verilmiştir.
14 Eylül 1919
İradeyi Milliye gazetesi çıkarılmaya başlandı.
10 Ocak 1920
Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlandı.
6 Nisan 1920
Anadolu Ajansı kuruldu.
7 Ekim 1920
Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı.
1925
Telsiz Telgraf Hakkında Kanun çıkarıldı.
1927
Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.
6 Mayıs 1927
İstanbul Radyosu yayına başladı.
Kasım 1927
Ankara Radyosu yayına başladı.Yorum Gönder

 
Top