0

Mü’min, münafık, kâfir, müşrik kavramlarını araştırarak defterinize yazınız.

Mü’min
Allah’a (c.c), Hz. Peygamber’e ve onun haber verdiği şeylereyüre kten inanıp kabul ve tasdik eden kimseye mü’min denir.Hakiki mü’min, Kur’an’ın ve peyg amberlerin emirlerini yerine getiren kimsedir.

Münafık
Allah’ın (c.c) birliğini, Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliğini ve onun Allah’tan (c.c) getirdiklerini kabul ettiğini söyleyerek görünürde Müslümanlar gibi yaşadığı hâlde, kalpten
inanmama durumuna nifak, böyle kimselere de münafık denir.
Münafıkların içi başka dışı başkadır. Sözü özüne uygun değildir. Bir ayette şöyle buyurulur: “İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ derler.”

Kâfir
İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber’in Yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) bir veya birkaçını
yahut da tamamını inkâr eden kimseye kâfir denir. Mesela namazın farz, şarabın haram oluşunu inkâr eden; meleklerin ve cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kâfirdir.
Kâfir, sözlükte “örten” anlamına gelmektedir. Bir yandan Allah’ın (c.c) yaratılışına koymuş olduğu inanma kabiliyetini ve fıtratı, diğer yandan da gerçek ve doğru inancı örttüğü, yanlış şeylere inandığı için böyle kimselere kâfir denmiştir. Bir insan kâfir olarak ölürse ebedî cehennemde kalacaktır.

Müşrik
Müşrik; Allah Teala’nın ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden; O’na şirk koşan kimsedir. Yani müşrik de kâfirin bir türüdür. Müşrikler Allah’ın (c.c) varlığını
inkâr etmezler. O’ndan başka ilah olduğunu kabul edip onlara da taparlar veya isimleri, sıfatları, irade ve otorite sahibi olması açısından Allah’a (c.c) eşdeğer güç ve varlıklar tanırlar.Yorum Gönder

 
Top